USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0312/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

17. zasedání zastupitelstva MČ z 06.12.2017

USNESENÍ číslo UZ 0312/2017 ze dne 06.12.2017

20. Technické zhodnocení budovy - předávací protokol

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje

převod technického zhodnocení nemovitého majetku - budovy ZŠ Klausova 2450 z příspěvkové organizace ZŠ, Praha 13, Klausova 2450 na MČ Praha 13

II. pověřuje

zástupkyni starosty RNDr. Marcelu Plesníkovou podpisem předávacího protokolu

Zodpovídá: zástupkyně starosty RNDr. Marcela Plesníková, termín: 15.12.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : RNDr. Marcela Plesníková v. r.

Ing. Pavel Jaroš v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 145_Usneseni.pdf (91,5 kB)