USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0291/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

16. zasedání zastupitelstva MČ z 20.09.2017

USNESENÍ číslo UZ 0291/2017 ze dne 20.09.2017

16. Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13

Zastupitelstvo městské části

I. bere na vědomí

- předloženou zprávu o plnění usnesení ZMČ Praha 13 za uplynulé období k termínu 15.8.2017 včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 4.9.2017

- splnění uložených úkolů

II. schvaluje

ve smyslu návrhů nositelů úkolů nové termíny pro splnění dosud nesplněných úkolů

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Ing. Michal Drábek v. r.

Luboš Petříček, DiS. v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn41664170_135027.pdf (90,5 kB)