USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0306/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

17. zasedání zastupitelstva MČ z 06.12.2017

USNESENÍ číslo UZ 0306/2017 ze dne 06.12.2017

14. Prodej nebytové jednotky vč. spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a zastavěných pozemcích podle seznamu NJ č. 10

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje

1/ prodej volné nebytové jednotky vč. spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a zastavěných pozemcích zájemci, uvedenému v seznamu NJ č. 10, který podal nejvyšší cenovou nabídku za volnou NJ a splní všechny podmínky dané usnesením č. UZ 0301/2013 z 11.9.2013 a zákonem č. 89/2012 Sb., v platném znění

2/ seznam NJ č. 10, který obsahuje jméno zájemce, který podal nejvyšší cenovou nabídku za volnou NJ, adresu a č. nebytové jednotky vč. spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a zastavěném pozemku, kupní cenu podle znaleckého posudku a nejvyšší cenovou nabídku za volnou NJ

3/ typovou smlouvu o převodu vlastnictví jednotky a spoluvlastnického podílu, která bude uzavírána se zájemcem, který podal nejvyšší cenovou nabídku, podle typu věcných břemen v jednotlivých budovách

II. ukládá

zástupci starosty Petru Zemanovi zajistit prostřednictvím odboru MBAI předání usnesení ZMČ vč. příslušných podkladů společnosti IKON spol. s.r.o., která zajišťuje prodej nebytové jednotky

Zodpovídá: zástupce starosty Petr Zeman, termín: 15.12.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : RNDr. Marcela Plesníková v. r.

Ing. Pavel Jaroš v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 95_Usneseni.pdf (94,8 kB)Usnesení v pdf: 1_0 - Seznam_NJ_c._10.pdf - příloha (8,7 kB)