USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0340/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

18. zasedání zastupitelstva MČ z 21.02.2018

USNESENÍ číslo UZ 0340/2018 ze dne 21.02.2018

21. Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13

Zastupitelstvo městské části

I. bere na vědomí

- předloženou zprávu o plnění usnesení ZMČ Praha 13 za uplynulé období k termínu 31.12.2017 včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 31.1.2018

- splnění uložených úkolů

II. schvaluje

nové termíny pro splnění dosud nesplněných úkolů, a to ve smyslu návrhů nositelů úkolů

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Yveta Kvapilová v. r.

Ludmila Tichá v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 263_Usneseni.pdf (90,1 kB)