USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0336/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

18. zasedání zastupitelstva MČ z 21.02.2018

USNESENÍ číslo UZ 0336/2018 ze dne 21.02.2018

17. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 1189 v k.ú. Hořejší Vrchlabí

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha 13 a společností ČEZ Distribuce, a.s., k pozemku parc. č. 1189 v k.ú. Hořejší Vrchlabí, na trvalé uložení podzemního kabelového vedení o celkové délce cca 22 bm a umístění pilíře SS100, za jednorázovou úhradu ve výši 350 Kč/bm, nejméně však 2.000 Kč. K této částce se připočte DPH v zákonné výši.

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 26.03.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Yveta Kvapilová v. r.

Ludmila Tichá v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 227_Usneseni.pdf (93,2 kB)