USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0313/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

17. zasedání zastupitelstva MČ z 06.12.2017

USNESENÍ číslo UZ 0313/2017 ze dne 06.12.2017

21. Předávací protokol - svěření movitého majetku a ostatního vybavení MŠ U STROMU, Praha 13, Ovčí Hájek 2174, příspěvkové organizaci

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje

svěření movitého majetku a ostatního vybavení dle příloh tohoto materiálu a v souladu se zřizovací listinou na MŠ U STROMU, Praha 13, Ovčí Hájek 2174, příspěvkovou organizaci, v následujících hodnotách:

1/ dlouhodobý hmotný majetek Kč 3.582.627,19

2/ drobný dlouhodobý hmotný majetek Kč 4.866.331,43

3/ drobný dlouhodobý nehmotný majetek Kč 30.337,70

4/ ostatní vybavení Kč 2.986.609,78

II. pověřuje

zástupkyni starosty RNDr. Marcelu Plesníkovou podpisem předávacího protokolu

Zodpovídá: zástupkyně starosty RNDr. Marcela Plesníková, termín: 15.12.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : RNDr. Marcela Plesníková v. r.

Ing. Pavel Jaroš v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 71_usn43045290_092353.pdf (95,1 kB)