USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0268/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

15. zasedání zastupitelstva MČ z 21.06.2017

USNESENÍ číslo UZ 0268/2017 ze dne 21.06.2017

15. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 10/2 v k.ú. Třebonice

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha 13 a XXXXX XXXXX XXXXXXX, bytem U Kněžské louky 2676/8, 130 00 Praha 3 k pozemku parc. č. 10/2 v k.ú. Třebonice, v délce 5,35 bm, na umístění vodovodní přípojky, za jednorázovou úhradu ve výši 2.000 Kč. K této částce se připočte DPH v zákonné výši.

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 31.08.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Yveta Kvapilová v. r.

Zbyněk Pastrňák v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn41009288_141708.pdf (93,5 kB)