USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0328/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

18. zasedání zastupitelstva MČ z 21.02.2018

USNESENÍ číslo UZ 0328/2018 ze dne 21.02.2018

9. FÓRUM MÍSTNÍ Agendy 21 - 10 priorit

Zastupitelstvo městské části

I. bere na vědomí

výsledky veřejného fóra

II. ukládá

zástupcům starosty dle své věcné působnosti prověřit možnosti řešení problémových okruhů a v návaznosti na to navrhnout konkrétní opatření

Zodpovídá: zástupce starosty Ing. Pavel Jaroš, termín: 20.06.2018

Zodpovídá: zástupkyně starosty RNDr. Marcela Plesníková, termín: 20.06.2018

Zodpovídá: zástupce starosty Petr Zeman, termín: 20.06.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Yveta Kvapilová v. r.

Ludmila Tichá v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 179_Usneseni.pdf (94,5 kB)