USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0339/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

18. zasedání zastupitelstva MČ z 21.02.2018

USNESENÍ číslo UZ 0339/2018 ze dne 21.02.2018

20. Úprava usnesení ZMČ Praha 13 UZ 0311/2017 ze dne 6.12.2017

Zastupitelstvo městské části

k usnesení č. UZ 0311/2017

I. schvaluje

úpravu bodu č. III. usnesení č. UZ 0311/2017 ze dne 6.12.2017 takto: text 2860/114 se nahrazuje textem 1851/5

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat smlouvy

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 20.04.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Yveta Kvapilová v. r.

Ludmila Tichá v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 215_Usneseni.pdf (93 kB)