USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0280/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

16. zasedání zastupitelstva MČ z 20.09.2017

USNESENÍ číslo UZ 0280/2017 ze dne 20.09.2017

5. Uznání uvolnění finančních prostředků vynaložených BD Petržílkova na úhradu nákladů spojených s odstraněním vad a nedodělků v období 2008-2011 - Bytový dům Petržílkova

Zastupitelstvo městské části

I. bere na vědomí

důvodovou zprávu

II. schvaluje

uvolnění finančních prostředků ve výši 326.561,80 Kč deponovaných na bankovním účtu BD Petržílkova na úhradu nákladů spojených s odstraněním vad a nedodělků v období 2008-2011 - Bytový dům Petržílkova

III. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi doručit usnesení ZMČ Bytovému družstvu Petržílkova ve spolupráci s OLP

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 31.10.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Ing. Michal Drábek v. r.

Luboš Petříček, DiS. v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn42186233_134440.pdf (94,2 kB)