USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0319/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

17. zasedání zastupitelstva MČ z 06.12.2017

USNESENÍ číslo UZ 0319/2017 ze dne 06.12.2017

27. Předávací protokol - svěření movitého majetku FZŠ Brdičkova 1878

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje

svěření movitého majetku a ostatního vybavení dle příloh tohoto materiálu a v souladu se zřizovací listinou na FZŠ Brdičkova 1878 v následujících hodnotách:

1/ dlouhodobý hmotný majetek 10.992.669,02 Kč

2/ drobný dlouhodobý hmotný majetek 4.339.729,01 Kč

3/ drobný dlouhodobý nehmotný majetek 34.485 Kč

4/ drobný hmotný majetek 56.850,07 Kč

II. pověřuje

zástupkyni starosty RNDr. Marcelu Plesníkovou podpisem předávacího protokolu

Zodpovídá: zástupkyně starosty RNDr. Marcela Plesníková, termín: 15.12.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : RNDr. Marcela Plesníková v. r.

Ing. Pavel Jaroš v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 169_Usneseni.pdf (94 kB)