USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0264/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

15. zasedání zastupitelstva MČ z 21.06.2017

USNESENÍ číslo UZ 0264/2017 ze dne 21.06.2017

11. Dodatek č. 1 k dohodě o vypořádání z dohody o narovnání mezi účastníky této dohody a spol. GEOSAN GROUP a.s. /dodavatelem domu se 166 bytovými jednotkami v lokalitě Petržílkova na pozemcích parc. č. 2860/112, 2860/113,2860/114 v k.ú. Stodůlky/

Zastupitelstvo městské části

I. bere na vědomí

důvodovou zprávu

II. schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 k dohodě o vypořádání z dohody o narovnání mezi účastníky této dohody a spol.GEOSAN GROUP a.s. /dodavatelem stavby bytového domu se 166 bytovými jednotkami v lokalitě Petržílkova na pozemcích parc. č. 2860/112, 2860/113, 2860/114 v k.ú. Stodůlky/ mezi MČ Praha 13 a Bytovým družstvem Petržílkova, družstvo

III. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat Dodatek č. 1 k dohodě o vypořádání z dohody o narovnání mezi účastníky této dohody a spol. GEOSAN GROUP a.s. /dodavatelem stavby bytového domu se 166 bytovými jednotkami v lokalitě Petržílkova na pozemcích č. 2860/112, 2860/113, 2860/114 v k.ú. Stodůlky/ mezi MČ Praha 13 a Bytovým družstvem Petržílkova,družstvo

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 31.07.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Yveta Kvapilová v. r.

Zbyněk Pastrňák v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn41122758_141607.pdf (98,9 kB)