USNESENÍ RADY č. UR 0501/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

19. schůze rady MČ z 06.11.2017

USNESENÍ číslo UR 0501/2017 ze dne 06.11.2017

15. Uzavření dodatku č. 8 k nájemní smlouvě č. S/561/047/1601/V/2002 na pronájem části pozemku parc.č. 2245/3 v k.ú. Stodůlky

Rada městské části

I. souhlasí

s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 2245/3 v k.ú. Stodůlky se spol. Vitana a.s. o 2 roky, tj. do 31.12.2019 a s uzavřením dodatku č. 8 k nájemní smlouvě č. S/561/047/1601/ V/2002

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové podepsat na základě pověření starosty nájemní smlouvu

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

30.11.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn42764125_101247.pdf (96,2 kB)