Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

FAQ (Často kladené dotazy)

Poplatky

 • Majitel psa přihlašuje k místnímu poplatku na příslušném úřadu dle místa svého trvalého pobytu, v případě cizinců dle místa povolení k dlouhodobému pobytu.

 • Poplatek se platí za psa staršího 3 měsíců jeho věku, v případě starších psů od měsíce započatého držení psa.

 • Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejně přístupného prostranství. Platí se tedy za to, že veřejné prostranství je po určitou dobu obsazeno; je to de facto platba za výhradní užití veřejného prostoru pro svou potřebu. Zpoplatněno je umístění reklamních nebo prodejních zařízení (prodejní stánky, pojízdné prodejny, předzahrádky restaurací, reklamní stojany, vystavené zboží atd.), zařízení sloužících k poskytování služeb, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných podobných atrakcí, umístění skládek, umístění stavebních zařízení (lešení, skladování stavebních materiálů, umístění stavebních strojů atd.), vyhrazení trvalého parkovacího místa, užívání prostoru pro kulturní a sportovní akce, nebo pro potřeby tvorby filmových a televizních děl.

 • Od poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 18 let, jiné osvobození z hlediska věku není poskytováno.

 • Poplatek se platí z akcí, na kterých je vybíráno vstupné – na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce. Vstupným se rozumí celková peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit. Započítává se tedy i tzv. „konzumné“ apod. položky na vstupence, neboť je to předem vyžadovaná platba při vstupu na akci.

 • Platbu lze provést v pokladně Úřadu městské části Praha 13 (hotovostně nebo bezhotovostně), na přepážce České pošty s.p. (platba složenkou), nebo bankovním převodem na účet úřadu. Vždy je nutné u platby uvádět variabilní symbol, aby byla platba správně přiřazena (nestačí uvádět pouze jméno a příjmení, název firmy, nebo IČ).

 • Nemohl. Výkon orgánu státní správy a všechny úkony v rámci státní správy nejsou zdanitelným plněním a není možné na ně vystavit daňový doklad. Všechny správní poplatky jsou daňově uznatelné, je to výdaj na zajištění a dosažení příjmů (§24 odst. 5ch zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů). Dokladem o zaplacení je příjmový pokladní doklad, nebo výpis z účtu, ze kterého byla realizována platba, nebo ústřižek při platbě složenkou na poště. Ekvivalentem k úhradě je poté rozhodnutí, povolení, oprávnění, ověření, výstupy z registrů popř. jiný doklad či dokument.

 • Výše poplatku je stanovena dle objemu přistavené sběrné nádoby a četnosti jejího svozu. Sazba poplatku činí 0,50 Kč za litr kapacity soustřeďovacích prostředků pro nemovitost za odpad, viz obecně závazná vyhláška č. 17/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

 • Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky – fyzické osoby.

Osobní doklady

 • Do občanského průkazu je možné zapsat na žádost rodinný stav nebo registrované partnerství. Od 2. srpna 2021 se do občanských průkazů nezapisují žádné akademické tituly, ani označení „docent“ a „profesor“.

 • Doporučujeme požádat o výměnu občanského průkazu alespoň 30 dnů před uplynutím platnosti občanského průkazu, abyste neměli problémy s prokazováním totožnosti. Bezplatně můžete požádat o výměnu až půl roku před uplynutím platnosti občanského průkazu.
  Za vydání občanského průkazu z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu se vybírá správní poplatek 200 Kč. Osobním důvodem může být např. předpokládaný dlouhodobý pobyt v zahraničí na občanský průkaz.
  Dosavadní občanský průkaz bude zneplatněn při převzetí nového občanského průkazu.

Školství

 • Školské obvody určuje pro ZŠ vyhláška hl. m. Prahy – Školské obvody základních škol Prahy 13 – školské obvody určuje pro MŠ vyhláška hl. m. Prahy – Školy Prahy 13, zjednodušeně lze říci, že celá MČ Prah 13 je jedna spádová oblast.

 • Termín bude zveřejněn na https://skolyprahy13.cz, další podrobnější informace budou s předstihem zveřejněny na internetových stránkách jednotlivých škol, aplikace pro předvyplnění přihlášek bude na školních stránkách zpřístupněna 14 dní před termínem zápisu.

 • Termín bude zveřejněn na https://skolyprahy13.cz/category/materske-skoly/, další podrobnější informace budou s předstihem zveřejněny na internetových stránkách jednotlivých škol, aplikace pro předvyplnění přihlášek bude na školních stránkách zpřístupněna 14 dní před termínem zápisu.

 • Bohužel není – tel. 235 011 426 na pana RNDr. Zdeňka Klímu, který má danou problematiku na starosti a vede evidenci zájemců.

 • Zápis do mateřských škol

  Termín odevzdání vyplněných přihlášek pro přijetí k předškolnímu vzdělávání byl pro školní rok 2024/2025 stanoven na čtvrtek 2. května od 13 do 17 hodin.

  Zápis do prvních tříd

  Termín zápisu do prvních tříd základních škol Prahy 13 pro školní rok 2024/2025 byl stanoven na čtvrtek 4. dubna od 13 do 18 hodin a na pátek 5. dubna od 13 do 17 hodin

  Aplikace pro přihlašování dětí do mateřských i základních škol bude zpřístupněna přibližně dva týdny předem.

Podnikání

 • Pokud máte datovou schránku nebo elektronický podpis, můžete ohlášení živnosti učinit elektronicky prostřednictvím webové aplikace JRF, kterou včetně nápovědy najdete na www.rzp.cz. Podání na zvolený živnostenský úřad odešlete přímo z této aplikace. Pokud el. podpis ani datovou schránku nemáte, je nejjednodušší přijít na kterýkoliv živnostenský úřad osobně.

 • Změnu bydliště živnostenskému úřadu oznamovat nemusíte, ta je zapsána do živnostenského rejstříku na základě informace z registru obyvatel. Jinak je to ale se sídlem. Pokud jste v ohlášení živnosti uvedl/a požadavek na automatickou změnu adresy sídla na adresu bydliště, nemusíte oznamovat ani změnu sídla. V opačném případě je Vaší povinností změnu sídla oznámit, případně doložit doklady o právním důvodu užívání stávajícího sídla.

 • Živnostenské oprávnění vznikne dnem ohlášení. V případě, že budete žádat o koncesi, vznikne oprávnění dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese. Zahájit samostatnou výdělečnou činnost můžete v den vzniku živnostenského oprávnění nebo kdykoliv později.

Sociální péče

 • Veškeré nepojistné peněžité sociální dávky vyplácí od 1. 1. 2012 Úřad práce, kontaktní pracoviště ÚP Radlická 2000/3, Praha 5 – 2.patro.

 • Domov seniorů Zity Kabátové provozuje a služby v něm poskytuje společnost Domov třetího věku pod názvem Centrum zdravotních a sociálních služeb. V centru provozuje společnost 4 aktivity:

  • Domov pro seniory Zity Kabátové,
  • Domov se zvláštním režimem,
  • Léčebnu dlouhodobě nemocných,
  • Lékařské ambulance jak pro klienty Centra zdravotních a sociálních služeb, tak pro občany městské části Prahy 13 v případě jejich zájmu.

  Máte-li zájem o pobyt v Centru zdravotních a sociálních služeb, je nutné si podat do tohoto zařízení žádost, kterou naleznete na tomto odkazu Sociální služby – Domov třetího věku. Pro bližší informace se pak můžete obrátit na ředitelku společnosti Mgr. Milenu Bartovskou, bartovska.milena@dtvcentrum.cz, tel. +420 606 654 331.

  Městská část Praha 13 má v Centru zdravotních a sociálních služeb rezervováno celkem 30 lůžek pro občany s trvalým pobytem na území městské části, a to v Domově pro seniory Zity Kabátové a Domově se zvláštním režimem. Bližší informace sdělí vedoucí oddělení sociální péče Bc. Iva Dvořáčková, dvorackovai@praha13.cz, tel. 235 011 443, případně další sociální pracovníci oddělení sociální péče.

 • Domov sv. Karla Boromejského zajišťuje:

  • zdravotní služby na lůžkách léčebny dlouhodobě nemocných (LDN),
  • odlehčovací pobytové služby na lůžkách LDN,
  • denní stacionář.

  Pro přijetí je nutné podat žádost o přijetí a aktuální lékařské zprávy. Tiskopisy naleznete na webových stránkách zde: Domov sv. Karla Boromejského – Služby pro seniory. Bližší informace podají také sociální pracovnice na emailové adrese poradenstvi@domovrepy.cz nebo telefonicky na tel. 770 142 020. Městská část Praha 13 finančně podporuje na 4 lůžkách léčebny dlouhodobě nemocných občany s trvalým pobytem na území městské části. O přijetí na tyto lůžka rozhoduje Domov sv. Karla Boromejského s ohledem na volnou kapacitu a aktuální zdravotní stav žadatele.

 • Městská část Praha 13 je zřizovatelem Střediska sociálních služeb Prahy 13, které poskytuje registrované sociální služby:

  • pečovatelská služba – zajišťuje služby v domácím prostředí seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, či rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc. Jedná se hlavně o dovoz obědů, pomoc při zajišťování chodu domácnosti, zajištění nákupů, pochůzek k lékaři, na poštu, pomoc při osobní hygieně, přepravu osob k lékaři, na poštu, do denního stacionáře apod.
  • denní stacionář – je sociální služba určená pro seniory a osoby se zdravotním postižením, kteří nemohou být proto přes den sami v domácím prostředí.

  Bližší informace o obou těchto službách je možné získat na telefonních číslech 222 543 022 nebo 602 104 454 nebo na emailu: pecovatelskasluzba@sssp13.cz.

  Další poskytovatele těchto služeb je možné vyhledat na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz v registru poskytovatelů sociálních služeb Vyhledávání v registru poskytovatelů sociálních služeb.

 • O všechny druhy důchodů (starobní, vdovský, vdovecký, invalidní, sirotčí) můžete požádat na Pražské správě sociálního zabezpečení. Pro Prahu 13 je místně příslušná Pražská správa sociálního zabezpečení v ulici Trojská 1997/13a, 182 00 Praha 8. Územní pracoviště Praha 9 Sokolovská – Česká správa sociálního zabezpečení.

 • Ano, máte nárok na finanční pomoc při splnění zákonných podmínek. Finanční pomoc vyplácí úřad práce z okruhu dávek hmotné nouze. Bližší informace podají pracovníci úřadu práce nebo sociální kurátor úřadu městské části v místě vašeho bydliště.

 • Městská část neprovozuje žádnou ubytovnu. V případě potřeby se můžete obrátit na sociálního kurátora na úřadu městské části, který může pomoci zajistit azylové bydlení nebo ubytování v komerční ubytovně.

 • Každý občan bez ohledu na věk, který potřebuje pomoc další osoby při zajišťování péče o svoji osobu, domácnost, při kontaktech se společenským prostředím může požádat o dávky osobám se zdravotním postižením:

  • příspěvek na péči,
  • příspěvek na mobilitu,
  • příspěvek na zdravotní pomůcku,
  • průkaz pro osoby se zdravotním postižením.

  O tyto dávky je možné požádat na pobočkách Úřadu práce ČR v místě bydliště.

  Bližší informace naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí Zdravotní postižení nebo na stránkách Úřadu práce ČR Dávky pro OZP.

 • Veškeré peněžité dávky vyplácí Úřad práce ČR dle místa trvalého pobytu.

  Jedná se o:

  • dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné, dávky spojené s pěstounskou péčí, zaopatřovací příspěvek, náhradní výživné,
  • dávky hmotné nouze – příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc,
  • dávky pro osoby se zdravotním postižením – příspěvek na mobilitu, příspěvek na zdravotní pomůcky, průkaz pro osoby se zdravotním postižením, příspěvek na péči.

Občansko-správní záležitosti

 • Podle ust. § 38 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), mají právo nahlížet do spisu účastníci řízení (dle § 68 zák. č. 250/2016 Sb. zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich je účastníkem řízení obviněný, poškozený v části řízení, která se týká jím uplatněného nároku na náhradu škody nebo nároku na vydání bezdůvodného obohacení a vlastník zabrané věci, v části řízení, která se týká zabrání věci nebo náhradní hodnoty) a jejich zástupci. Jiným osobám správní orgán umožní nahlédnout do spisu, prokáží-li právní zájem nebo jiný vážný důvod (např. za účelem získání údajů, které může uplatnit v jiném řízení.)

 • Na písemném prohlášení o jménu v porodnici uvedou rodiče dvě existující jména a příslušná matrika je zapíše novorozenci do rodného listu.

 • Pokud má Vaše dítě trvalý pobyt na území MČ Praha 13 a máte zájem zúčastnit se vítání občánků, je nutné vyplnit přihlášku, kterou naleznete na webových stránkách úřadu. Po zaslání přihlášky pak budete pozváni na nejbližší volný termín této akce. Další informace k této akci naleznete na webových stránkách úřadu popř. na tel. čísle 235 011 317.

 • Ano, ale pouze v případě, že je k ní připojen úřední překlad do českého jazyka.

 • Ne, legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text, nelze provést.

 • Žádáte vždy úřad pověřený vedením matrik v místě, kde matriční událost /narození, uzavření manželství, úmrtí/ nastala. Správní poplatek za duplikát činí 300 Kč v hotovosti popř. lze poplatek uhradit převodem na účet nebo platební kartou. Žádost podává osoba, které se zápis týká, anebo členové její rodiny (§ 25, zák. č. 301/2000 Sb.).

 • Ve Vašem případě se bude matriční úřad řídit publikací paní Miloslavy Knappové „JAK SE BUDE VAŠE DÍTĚ JMENOVAT“ a dalšími oficiálními zdroji. Pokud se matriční úřad ověří existenci jména, které lze zapsat, tak není nutné předkládat odborný podklad do veřejné instituce, jejímž předmětem činnosti je výzkum v oblasti jazykovědy, nebo znalecký posudek. Druhé jméno si můžete zvolit formou prohlášení před kterýmkoliv matričním úřadem, lze tak učinit pouze jednou a  toto prohlášení vzít zpět. Tento úkon nepodléhá žádnému správnímu poplatku. V úředním styku pak musíte obě jména uvádět.

 • Do šesti měsíců od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu je možné u matričního úřadu prohlásit, že opět přijímáte své příjmení, se kterým jste vstupovala do manželství. Pokud od nabytí právní moci rozsudku uplynula doba delší než šest měsíců, můžete požádat o změnu příjmení na matrice příslušné k místu Vašeho trvalého pobytu. V obou případech je třeba předložit občanský průkaz případně oddací list a rozsudek o rozvodu s vyznačeným nabytím právní moci. Za změnu příjmení po uplynutí měsíční lhůty od nabytí právní moci se platí správní poplatek 300 Kč, pokud se jedná o změnu na dřívější příjmení.

 • Na voličský průkaz lze hlasovat ve všech volbách, kromě voleb do Zastupitelstva MČ Praha 13 a Zastupitelstva hl. m. Prahy. Žádosti o voličský průkaz jsou uveřejněny na webových stránkách v sekci VOLBY vždy po vyhlášení voleb včetně dalších informací, které s touto problematikou souvisí.

 • Rodiče se dostaví na kteroukoliv matriku a učiní souhlasné prohlášení o otcovství k dosud nenarozenému dítěti (mohou se také dostavit, až po jeho narození). Rodiče dítěte musí být plnoletí a svéprávní. V případě, že nedosáhli 18 let, obrátí se na příslušný soud dle místa trvalého pobytu.
  Rodiče předloží platné doklady totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), těhotenskou průkazku, rodné listy a žena příp. rozsudek o rozvodu nebo úmrtní list zemřelého manžela.        Jde-li o rodiče – cizince, je vhodné, aby s matričním úřadem předem konzultovali potřebné doklad, které budou muset doložit.

 • Ano, zajišťuje. Tato forma obřadu se koná pouze po předchozí domluvě s matrikářkou, a to v úterý nebo ve čtvrtek mezi 10. až 13. hodinou. Termín se rezervuje až po předložení zákonem stanovených dokladů.
  Správní poplatek za uzavření manželství formou úředního aktu činí
  3 000 Kč.

 • V případě, že má občan za to, že došlo ke spáchání přestupku na území MČ Praha 13, oznámí dané podezření příslušnému místnímu oddělení PČR nebo Městské policii hl. města Prahy nebo na odbor občansko-správní, oddělení správního trestání Úřadu městské části Praha 13 a to buď písemným podáním nebo osobně. Na oddělení správního trestání se lze obrátit v úředních hodinách ÚMČ Praha 13. Před podáním oznámení je možné věc nejdříve telefonicky konzultovat na telefonních číslech dohledatelných na webových stránkách úřadu, lze si dohodnout i konkrétní termín návštěvy.

Majetkové, bytové a investiční záležitosti

 • Ano, můžete. Formuláře žádosti jsou k dispozici na webových stránkách úřadu MČ Praha 13 nebo v informacích v přízemí radnice, event. v kanceláři OMBAI ve 4. patře, č.m. 520.

 • Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět. Důvodem je skutečnost, že MČ Praha 13 prodala bytový fond oprávněným nájemcům do osobního vlastnictví. Ve vlastnictví MČ zůstalo pouze 84 pronajatých bytů. Byty se uvolňují velmi sporadicky.

 • Ano, můžete, jen musíme upozornit, že každá MČ má pro přidělování bytů svá pravidla. Rovněž můžete kontaktovat bytový odbor MHMP.

 • Nebytové prostory jsou většinou všechny pronajaty. Pokud se nějaký uvolní, je ihned nabídnut k pronájmu formou zveřejnění na úřední desce v souladu se zákonem o hl. městě Praze. Doporučujeme zájemcům sledovat úřední desku.

 • Ano, MČ pronajímá 18 bytů zvláštního určení o vel. 0+1 a jsou dlouhodobě pronajaté. Doporučujeme zájemci podat žádost o pronájem bytu zvláštního určení a pravidelně ji každoročně aktualizovat v měsíci lednu, aby žádost zůstala v evidenci. Rovněž lze o byt zvláštního určení požádat MHMP.

 • MČ nedisponuje pozemky určenými k výstavbě, ve svém majetku má pozemky zejména v sídlištních lokalitách, pak pozemky zastavěné některými stavbami komunikací nebo pozemky zeleně. V případě záměru prodeje pozemku je takový záměr vždy zveřejněn na úřední desce v souladu s platnými právními předpisy.

 • Pozemky jsou většinou pronajímány krátkodobě a to zejména za účelem ukládání inženýrských sítí, revitalizace bytových domů, úprav ploch nebo komunikací, oprav, havárií apod. ev. za účelem narovnání majetkoprávních vztahů.

 • Pozemek se zahrádkářskou osadou v lokalitě Háje má v pronájmu Český zahrádkářský svaz, který také zahrádky zájemcům přiděluje.

 • Městská část má ve své správě Stodůlecký hřbitov a hřbitov na Krtni v Třebonicích, v případě zájmu o pronájem hrobového místa je třeba dohodnout se správcem hřbitova možnosti a technické podmínky a následně dojde k uzavření nájemní smlouvy na dobu 10 let.

Životní prostředí

 • Veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob, který zůstane po vytřídění složek komunálního odpadu – papíru, plastu, kovů, bioodpadu, skla, nápojových kartonů, objemného odpadu a nebezpečného odpadu. Odkládá se do sběrných nádob černé barvy, které musí být přistaveny u každého objektu určeného pro bydlení. Vlastník bytového objektu zajišťuje u některé svozové společnosti dostatečný objem sběrných nádob na směsný odpad.

 • Výše poplatku je stanovena dle objemu přistavené sběrné nádoby a četnosti jejího svozu. Sazba poplatku činí 0,50 Kč za litr kapacity soustřeďovacích prostředků pro nemovitost za odpad, viz obecně závazná vyhláška č. 17/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

 • Ano lze, stanoviště tříděného odpadu jsou službou poskytovanou MHMP a určenou pouze pro fyzické osoby. Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání tato domovní stanoviště využívat nemohou. Žádost o zřízení stanoviště separovaného odpadu v domovním vybavení podává vlastník či správce bytového objektu na příslušný ÚMČ. Je třeba kontaktovat odbor životního prostředí, který požadavek na umístění nádob tříděného sběru v domovním vybavení zadá na magistrát hl. města. Domovní stanoviště jsou standardně osazovány nádobami na papír, plast a sklo o objemu 120L či 240L (přistavit lze i nádobu na nápojové kartony a kovy), přičemž tato služba je poskytována bezplatně včetně odemykání a zamykání objektů, vynášení a zanášení těchto nádob až do vzdálenosti 50 m, přičemž každý schod je počítán jako 1 m. Zanáška nad 50 m zůstává nadále v režimu nadstandartní služby a je zpoplatněna dle platných ceníků jednotlivých svozových společností.

 • Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky – fyzické osoby.

 • K nádobám na směsný odpad je zakázáno odkládat jakékoliv jiné odpady včetně těch, pro které jsou nádoby určené. Pracovníci svozu odpadu nejsou povinni odvážet odpad, který se nenachází ve sběrných nádobách. Pokud nestačí objem nádoby či kontejneru pro daný dům či objekt, je potřeba zvážit zvýšení četnosti svozu nebo počtu nádob na směsný odpad. Majitel nebo správce objektu si může objednat pravidelný úklid kolem nádob na směsný odpad na své náklady. Za čistotu veřejných prostranství je obecně zodpovědný vlastník pozemku.

 • Přeplněné kontejnery na tříděný odpad a nepořádek okolo separací opakovaně řešíme se svozovou společností Pražské služby, která po vyvezení separací prostor ještě zvlášť uklízí. Vůz, který provádí výsypy pouličních kontejnerů na tříděný odpad, není uzpůsobený k úklidu nepořádku na zemi v okolí odpadových nádob. Úklid kontejnerových stání pravidelně a nezávisle na svozu provádějí úklidové čety několikrát do týdne. Děkujeme každému, kdo odpady třídí, a kdo pomačkáním zmenšuje jejich objem. Naopak nás netěší, když se u separací vyskytuje velkoobjemový odpad často i ve složení, které do kontejnerů ani nepatří. Velkoobjemový odpad patří předně do sběrného dvora. Pražané zde mohou zdarma odkládat nábytek, zbytky z údržby zeleně, dřevo, stavební odpad do 1m3 měsíčně na osobu, kovový odpad, papír, sklo, plasty, nápojové kartony, nebezpečné odpady a elektrozařízení, obnošený textil i použité potravinářské oleje a tuky. Nejbližší sběrný dvůr je v ulici Puchmajerova, tel: 731 142 348. Otevřeno je Po – Pá 8.30 – 18.00 hod (v zimě do 17.00 hod) So 8.30 – 15.00 hod. Více na Sběrné dvory Pražské služby a.s. (psas.cz).

 • Do žlutých nádob patří stlačené PET lahve, obaly od jogurtů, sáčky, fólie, polystyren, plastové obaly od pracích prášků a kosmetiky. Nepatří sem láhve od olejů, od nebezpečných látek, podlahové krytiny, mastné obaly od potravin.

 • V modrých kontejnerech by měly skončit noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, krabice, kartony, čisté papírové tašky. Nikoliv však „papírové“ pleny, hygienické potřeby, laminované obaly knih, mokrý, znečištěný nebo mastný papír, mastné obaly od jídla. Víckrát recyklovaný obal od vajíček patří do kompostu!

 • Do nádoby lze sbírat z domácností zbytky ovoce, zeleniny, rostlin, čajové sáčky, kávovou sedlinu, zeminu z květináčů, drny se zeminou, větvičky, štěpku, piliny, kůru, seno, slámu. Do nádoby například nepatří žádné typy sáčků či jiných obalů. Nepatří tam živočišné zbytky, znečištěné podestýlky od domácích zvířat, kameny, ani papír nebo takzvaně biologicky rozložitelný plast.

 • Nebezpečné odpady, ale i potravinářské oleje mohou Pražané odevzdávat zdarma při mobilním sběru na základě prokázání se občanským průkazem. Patří sem rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti, olej a tuk, barvy, lepidla, pryskyřice, čisticí prostředky, léčiva, baterie a akumulátory. Kapalné nebezpečné odpady musí být v pevně uzavřených nádobách, jedlý olej a tuk v uzavřených PET lahvích. Harmonogram svozu je dostupný na webu MČ Praha 13 nebo na (Portál životního prostředí hlavního města Prahy) (praha.eu). Jinak je možné pro Pražany využít služby sběrného dvora.

 • Společnost ASEKOL připravila pro obyvatele Prahy červené kontejnery pro odkládání drobných elektrozařízení a drobných baterií. V rámci zpětného odběru lze odevzdat elektroodpad s maximálními rozměry 51x36x40 cm. Jsou to kalkulačky, rádia, přehrávače, sluchátka, fotoaparáty, videokamery, mobily, hobby nářadí, domácí spotřebiče, elektrohračky a hudební nástroje. Do kontejnerů nepatří žárovky a zářivky, autobaterie, nebezpečný odpad, zdravotnický materiál.

 • Velkoobjemové kontejnery (VOK) jsou určeny pro starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, velká zrcadla, umyvadla, WC mísy apod. Nesmí se do VOK odkládat lednice, televizory, monitory, zářivky a výbojky, autobaterie, jiné nebezpečné odpady nebo ostatní využitelné složky komunálního odpadu. Harmonogramy svozu jsou zveřejňovány na webu městské části a v časopisu STOP. Služba funguje od jara do podzimu, v zimních měsících je třeba velkoobjemové odpady odevzdat individuálně do sběrného dvora, případně si objednat službu na odvoz u některé z firem, které takové služby nabízejí.

 • Seznam sběrných míst na použité úsporné žárovky a další světelné zdroje: https://www.ekolamp.cz/cz/mapa-sbernych-mist.

 • Pražané zde mohou zdarma odkládat objemný odpad, zeleň, dřevo, stavební odpad do 1m3 měsíčně na osobu, kovový odpad, papír, sklo, plasty, nápojové kartony, nebezpečné odpady a elektrozařízení, obnošený textil i použité potravinářské oleje a tuky. Nejbližší sběrný dvůr je v ulici Puchmajerova, tel: 731 142 348. Otevřeno je Po – Pá 8.30 – 18.00 hod (v zimě do 17.00 hod) So 8.30 – 15.00 hod. Pro občany na základě občanského průkazu je služba zdarma, firmy musí zaplatit a platí pro ně jiný režim. Více na Sběrné dvory Pražské služby a.s. (psas.cz).