Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Místní Agenda 21

 

Dokument Agenda 21 byl přijat na summitu OSN v Rio de Janeiro v roce 1992. Summit jednal o globálním stavu životního prostředí na Zemi. Bylo konstatováno, že jeho stav se stále prudce zhoršuje. Pokud by konání lidstva pokračovalo ve stejném duchu, dojde ke zhroucení života na Zemi. Z tohoto důvodu byla stanovena mnohá opatření, která se postupně promítala do zákonů na celém světě. Na summitu byl vysloven princip trvale udržitelného rozvoje (TUR).

Udržitelný rozvoj je způsob naplňování potřeb přítomných generací, který by neohrožoval schopnost naplňovat je i generacím budoucím. Je to způsob rozvoje lidské společnosti, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí.

Mezi hlavní cíle udržitelného rozvoje patří zachování životního prostředí dalším generacím v co nejméně pozměněné podobě. Je postaven na sociálním, ekonomickém a environmentálním pilíři.

Na summitu OSN v Rio de Janeiro byl připraven globální strategický a akční plán světového společenství, který stanovuje konkrétní kroky směrem u udržitelnému rozvoji. Právě tento dokument obsahuje vymezení toho, oč v MA21 jde především.

Úkolem obcí je promítnout principy TUR do konání veřejné správy, podnikatelské sféry, sféry neziskových organizací. Z toho plyne vykonávání ustanovení dokumentu MA21 v praxi na místní úrovni.
Význam MA21 nelze mylně chápat, že se týká pouze ochrany a tvorby životního prostředí. To je pouze jedním z 10 základních témat, která musí být řádně naplněna v každé obci, která se k MA21 připojuje:

  • Správa věcí veřejných a územní rozvoj
  • Životní prostředí
  • Udržitelná spotřeba a výroba
  • Doprava a mobilita
  • Zdraví obyvatel
  • Místní ekonomika a podnikání
  • Vzdělávání a výchova
  • Kultura a místní tradice
  • Sociální prostředí
  • Globální odpovědnost

MA21 se opírá o městskou samosprávu, tedy o Město a Městský úřad, které mu poskytují základní zázemí. Je však projektem komunitním. To znamená, že se na jeho činnosti podílejí další složky městského společenství – partneři a veřejnost.

Základní myšlenkou našeho projektu je další rozvoj otevřeného, vzkvétajícího, nápaditého, udržitelného města pro kvalitní život občanů umožňující jejich aktivní podíl při rozhodováni o celkovém rozvoji města.

Cílem našeho snažení je zvyšovaní kvality života obyvatel, podpora zdraví a to vše při respektováni principů udržitelného rozvoje, který je v souladu se strategickým plánováním a probíhá za předpokladu zapojení veřejnosti.

TUR je nutné chápat jako dlouhodobý a stále vyvíjející se projekt, který předpokládá aktivní zapojení obyvatel do rozvojových aktivit města.
Nelze tedy chápat pojem „Zdravé město“ jako současný a ukončený stav města.

MA21 se zabývá všemi oblastmi života ve městě, které mohou mít vliv na zdraví a pohodu obyvatel. Nejedná se pouze o stav prostředí, ale zejména o životní styl lidí a o jejich pocit spokojenosti ve městě.

 

Kontakty:

předseda výboru pro místní Agendu 21
Ing. Vít Bobysud (5. patro, č. 634)
Tel.: 235 011 464
E-mail: bobysudv@praha13.cz

tajemnice místní Agendy 21
(přízemí radnice, č. 118)
Tel.: 235 011 615
E-mail: