Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zásady ochrany osobních údajů

Městská část a její příspěvkové organizace při výkonu svých činností postupují při zpracování osobních údajů fyzických osob v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, (GDPR); s osobními údaji nakládají uvážlivě, ke stanovenému účelu a ve stanoveném rozsahu a chrání je před zneužitím.

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE ÚDAJŮ

Městská část Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 IČ: 00241687 prostřednictvím orgánu městské části, kterým je Úřad městské části Praha 13 (dále jen ÚMČ), se sídlem Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 13. Údaje týkajících se subjektu údajů získaných od subjektu údajů v rámci ÚMČ zpracovávají jednotlivé odbory ÚMČ podle oblastí činností a kompetencí v souladu s platným organizačním řadem úřadu.

Městská část jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, vykonávajícího funkci pověřence pro městskou část i pro její příspěvkové organizace. Oznámení o jmenování pověřence vč. kontaktních údajů bylo zasláno Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Mgr. Tomáš Tesarčík

Pověřenec městské části a jejích příspěvkových organizací

Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí č. p. 2580/13
158 00  Praha 5 – Stodůlky
E-mail: poverenec@praha13.cz
Tel: 235 011 514


ÚČELY ZPRACOVÁNÍ, PRO KTERÉ JSOU OSOBNÍ ÚDAJE URČENY A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

ÚMČ vystupuje jako správce osobních údajů (dále jen „ÚMČ“). Osobní údaje získané od subjektu údajů (dále jen „občan“), jsou zpracovávány za účelem plnění právních povinností, za účelem plnění smlouvy anebo z důvodu oprávněného nebo veřejného zájmu.


PŘÍPADNÝ ÚMYSL SPRÁVCE PŘEDAT OSOBNÍ ÚDAJE DO TŘETÍ ZEMĚ NEBO MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI

Pokud bude právní důvod k předání osobního údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci, bude subjekt údajů o tomto úmyslu vždy informován. Všechny osobní údaje musí být zabezpečeny proti zneužití.

 

DOBA, PO KTEROU BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY

ÚMČ má stanovené lhůty, po kterou budou osobní údaje u správce uloženy, a to plně v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Právo na přístup k osobním údajům
Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným správcem.

Právo na opravu

Subjekt údajů může požádat o opravu nepřesných osobních údajů.

Právo na výmaz

Subjekt údajů může požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů; a to za podmínek uvedených v článku 17 GDPR.

Právo odvolat souhlas

Subjekt údajů může kdykoli odvolat již udělený souhlas se zpracováním, a zabránit tak dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.

Právo vznést námitku

Pokud správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů na základě svých oprávněných zájmů, má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají.

Právo na omezení zpracování

V určitých případech může subjekt údajů požadovat, aby Správce omezil prováděné zpracování (např. do doby vyřešení námitek subjektu údajů).

Právo na přenositelnost údajů

Subjekt údajů může požádat, aby ÚMČ předal subjektu údajů či třetí osobě osobní údaje, které o subjektu údajů na základě smlouvy či souhlasu zpracovává v elektronické podobě.


PODÁNÍ ŽÁDOSTI O INFORMACE K OSOBNÍM ÚDAJŮM, TÝKAJÍCÍM SE SUBJEKTU ÚDAJŮ

ÚMČ přijímá žádost o informace v listinné nebo elektronické podobě. Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele. Toto ověření žadatele je nezbytné pro ochranu osobních údajů žadatele proti neoprávněnému zpřístupnění těchto osobních informací.

Způsoby ověření totožnosti:

 • Přijetí žádosti datovou schránkou z datové schránky subjektu údajů
 • Přijetí žádosti prostřednictvím e-podatelny, kde je podání podepsáno platným kvalifikovaným elektronickým podpisem
 • Ověřením totožnosti na podatelně ÚMČ při podání žádosti
 • Listinná žádost je podepsána ověřeným podpisem (úřad, notář, Czech Point)

Jiný způsob ověření není přípustný.

 

 PRÁVO PODAT STÍŽNOST U DOZOROVÉHO ÚŘADU

Subjekt údajů má právo v případě pochybností požadovat od správce veškeré informace a má právo podat stížnost na správce dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem:  Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: +420 234 665 111 (Ústředna), telefon informační linka: +420 234 665 800, Elektronická podatelna (zpracovává oznámení došlá na elektronickou adresu úřadu) E-mail: posta@uoou.cz; Datová schránka: qkbaa2n, webové stránky: https://www.uoou.cz

 

NEOPRÁVNĚNÉ POŽADAVKY SUBJEKTU ÚDAJŮ A JEJICH ŘEŠENÍ

Právo na poskytnutí informací není absolutní. Právem na poskytnutí informace nesmí být dotčena práva na ochranu údajů jiné osoby. Dále Nařízení pamatuje i na nepřiměřené, opakující se a kverulantní žádosti, kterými se žadatel dožaduje poskytnutí informace.

Jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce bud’:

 • uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo
 • odmítnout žádosti vyhovět

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ JEDNOTLIVÝCH AGEND ÚMČ PRAHA 13

Přestupky

 • Účel zpracování: řízení o přestupcích
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: osobní údaje účastníků řízení, jejich zákonných zástupců, opatrovníků či osob oprávněných jednat za účastníka řízení, a dále osobní údaje osob, od nichž je vyžadována svědecká výpověď.
 • Kategorie příjemců údajů: účastníci řízení, ÚMČ Praha 13, MHMP, soudy, Policie ČR, KČP,
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A1149 Řízení o přestupcích

Personální a mzdová agenda, zajišťování vzdělávání úředníků

 • Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva, členové komisí a výborů ZMČ, ředitelé příspěvkových organizací zřízených městskou částí, členové volebních komisí
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 13, PSSZ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, MHPM, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce, závodní lékař, orgány činné v trestním řízení, vzdělávací instituce, MV ČR
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

 

Výběrová řízení na obsazení volných pracovních míst

 • Účel zpracování : zajišťování agendy výběrových řízení v souladu s ust. zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, výpis z Rejstříku trestů, doklad o dosaženém vzdělání, lustračním osvědčení (u vedoucích funkcí), životopis
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci výběrových řízení, uchazeči o zaměstnání
 • Kategorie příjemců: ÚMČ Praha 13, (členové výběrových komisí).
 • Doba uchování: po dobu trvání výběrového řízení

Vedení registru dle zákona č. 159/2006 Sb., zákon o střetu zájmů

 • Účel zpracování: vedení registru oznámení a evidence čestných prohlášení a plnění dalších povinností v souladu se zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb., (dále jen „zákon o střetu zájmů“)
 • Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, místo narození, místo trvalého pobytu, adresa pro doručování žadateli, údaje o činnostech, údaje o majetku, údaje o příjmech, darech a závazcích
 • Kategorie subjektu údajů: veřejní funkcionáři uvedení v § 2 odst. 1 písm. b) a v § 26a, žadatelé o nahlížení do registru oznámení podle § 13 odst. 2, žadatelé o nahlížení do evidence čestných prohlášení podle § 26a a sdělovatelé podle § 13 odst. 6 zákona o střetu zájmů
 • Kategorie příjemců: žadatel, orgán státní správy podle zvláštního právního předpisu
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Evidence daní a poplatků

 • Účel zpracování: evidence daní a poplatků
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: plátci daní a poplatků, dlužníci a poddlužníci
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 13, subjekty v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb.
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A42 Místní poplatky, A405 Správní poplatky, A1098 Hlavní město Praha (Zákon o hlavním městě Praze)

Účetní evidence

 • Účel zpracování: účetní evidence
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, číslo bankovního účtu
 • Kategorie subjektu údajů: příjemci, plátci
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 13, subjekty v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb.
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Stížnosti a petice

 • Účel zpracování: za účelem vyřizování petic a stížností
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje podavatele stížnosti, případně jiné osobní údaje, pokud je podavatelé uvedou, adresní a identifikační údaje podavatele petice; jména, příjmení, kontaktní adresy členů petičního výboru; jména, příjmení, bydliště osob, uvedených pod peticí nebo na podpisovém archu, případně jiné osobní údaje, pokud je petenti uvedou.
 • Kategorie subjektů údajů: stěžovatelé, podavatelé petic (petenti), členové petičního výboru
 • Kategorie příjemců: ÚMČ Praha 13, členové rady MČ Praha 13, případně další orgány dle obsahu stížnosti, nebo petice.
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Výkon státní správy na úseku cestovních dokladů

 • Účel zpracování: Výkon státní správy na úseku cestovních dokladů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, údaje z evidence obyvatel v rozsahu stanoveném v § 29 odst. 2 zákona č. 329/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, číslo a druh ztraceného CD, číslo a druh CD, který má být nebo byl zadržen, datum a důvod zadržení, odepření vydání, odnětí a vrácení CD, číslo a druh CD, který byl odňat
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o cestovní průkaz, občané ČR, kterým ÚMČ Praha 13 vydal cestovní doklad
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 13, Ministerstvo vnitra ČR, MV, MZV, soud, orgány činné v trestním řízení a další orgány v zákonem stanovených případech; subjekty, kterým se osobní údaje poskytují, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, a to v rozsahu tímto zvláštním předpisem vymezeném; občané starší 15 let, kterým se sdělují osobní údaje k jejich osobě; zákonní zástupci občanů mladších 15 let a občanů zbavených způsobilosti k právním úkonům, kterým se sdělují osobní údaje k zastupované osobě
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

 

Hlášení pobytu obyvatel:

 • Účel zpracování: hlášení pobytu obyvatel
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, údaje podle § 3 zákona č. 133/2000 Sb., v platném znění
 • Kategorie subjektu údajů: osoby ohlašující pobyt na území MČ Praha 13
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 13, Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR, občané starší 15 let, kterým se sdělují osobní údaje k jejich osobě; zákonní zástupci občanů mladších 15 let a občanů zbavených způsobilosti k právním úkonům, kterým se sdělují osobní údaje k zastupované osobě; subjekty, kterým se osobní údaje poskytují, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, a to v rozsahu tímto zvláštním předpisem vymezeném
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Správní řízení o zrušení trvalého pobytu

 • Účel zpracování: vydávání cestovních dokladů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje;
 • Kategorie subjektu údajů: oprávněná osoba
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 13, Ministerstvo vnitra ČR, účastníci řízení a ISEO
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Výkon státní správy na úseku občanských průkazů

 • Účel zpracování: Výkon státní správy na úseku občanských průkazů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje; podoba a podpis občana; titul a vědecká hodnost občana; čísla, série, vydání a platnost občanského průkazu; čísla, vydání a platnost potvrzení o občanském průkazu; další údaje z evidence obyvatel v rozsahu stanoveném v zákoně č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o vydání občanského průkazu, občané ČR, kterým ÚMČ Praha 13 vydal občanský průkaz nebo žádají o jeho vydání
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 13, Ministerstvo vnitra ČR Ministerstvo vnitra; subjekty, kterým se osobní údaje poskytují, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, a to v rozsahu a způsobem v nich vymezených; občané starší 15 let, kterým se sdělují osobní údaje k jejich osobě; zákonní zástupci občanů zbavených způsobilosti k právním úkonům, kterým se sdělují osobní údaje k zastupované osobě
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 13
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A1261 Poskytování informací

Volební seznamy:

 • Účel zpracování: stálý seznam voličů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: občané MČ Praha 13
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 13
 • Doba uchování: stále – seznam je průběžně aktualizován
 • Vazba IS na Základní registry: A 1281 Volby do zastupitelstev obcí, A 1183 Volby do Parlamentu České republiky, A 1262 Volby do Evropského parlamentu

Volební komise:

 • Účel zpracování: zajištění voleb
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: členové volebních komisí
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 13
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A 1281 Volby do zastupitelstev obcí

Vydávání voličských průkazů

 • Účel zpracování: zajištění voleb – vydávání voličských průkazů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o voličský průkaz
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 13
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A 1281 Volby do zastupitelstev obcí

 

Zajištění voleb – příprava kandidátních listin:

 • Účel zpracování: zajištění voleb – příprava kandidátních listin
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum  narození, státní příslušnost, adresa místa trvalého pobytu, popisné údaje: vzdělání, zaměstnání, příslušnost k politické straně
 • Kategorie subjektu údajů: kandidáti
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 13
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A 1281 Volby do zastupitelstev obcí  A 1183 Volby do Parlamentu České republiky

Přísedící soudu

 • Účel zpracování: volba přísedících soudu
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje další údaje dle § 45 živnostenského zákona, výpis z RT a Výpisy z OR a dotazy do CEO (propojeny s IS RŽP)
 • Kategorie subjektu údajů: zájemci o výkon funkce přísedícího soudu
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 13, Obvodní soud pro Prahu 13
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Živnostenský rejstřík – evidence podnikatelů

 • Účel zpracování: živnostenský rejstřík
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje,
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o živnostenský list, podnikatel, odpovědný zástupce
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 13, Obchodní rejstřík, Finanční úřad, PSSZ, ZP, ČSÚ, orgány státní správy, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci v ČR (příp. v zahraničí)
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Institut veřejného opatrovníka

 • Účel zpracování: Institut veřejného opatrovníka
 • Kategorie osobních údajů: adresné a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, jiné údaje (rozsudek) nutné k zajištění výkonu institutu veřejného opatrovníka (jedná-li se o svěřenou osobu)
 • Kategorie subjektu údajů: opatrovanec
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 13, soud a orgány činné v trestním řízení, státní orgány a organizace, soukromé instituce, pojišťovny, zdravotnická zařízení, další organizace v závislosti od konkrétního případu
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Obecně prospěšné práce

 • Účel zpracování: zajištění výkonu obecně prospěšných prací
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje (zdravotní stav)
 • Kategorie subjektu údajů: odsouzený k výkonu obecně prospěšných prací
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 13, soudy, Probační a mediační služba
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A1098 Hlavní město Praha (Zákon o hlavním městě Praze)

Osvědčení o státním občanství

 • Účel zpracování: osvědčení o státním občanství
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje
 • Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby žádající o udělení státního občanství,
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 13, Ministerstvo vnitra ČR, žadatel, zákonný zástupce, zplnomocněný zástupce, orgány státu nebo orgány samosprávných územních celků pro úřední potřebu
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Matrika

 • Účel zpracování: vedení matrik, změny jména a příjmení
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje, popisné údaje a údaje o jiných osobách vedené v Knize narození, Knize manželství a Knize úmrtí
 • Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby,
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 13, Ministerstvo vnitra ČR, soudy, VZP, krajské vojenské velitelství, ČSÚ, ÚZIS, zastupitelské úřady, ČSSZ, fyzická osoba, které se matriční zápis týká, nebo členové její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče a vnuci), její sourozenci a zplnomocnění zástupci, orgány státu nebo orgány samosprávných územních celků pro úřední potřebu, fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků, orgány státu nebo orgány územních samosprávných celků pro jejich úřední potřebu, statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. 12. 1949
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Evidence – Určení otcovství (přehled vydaných zápisů o určení otcovství)

 • Účel zpracování: evidence – Určení otcovství
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o vyhotovení Zápisu o určení otcovství
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 13, žadatelé o doručení k příslušné matrice (dle narození dítěte)
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Institut veřejného opatrovníka

 • Účel zpracování: Institut veřejného opatrovníka
 • Kategorie osobních údajů: adresné a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, jiné údaje (rozsudek) nutné k zajištění výkonu institutu veřejného opatrovníka (jedná-li se o svěřenou osobu)
 • Kategorie subjektu údajů: opatrovanec
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 13, soud a orgány činné v trestním řízení, státní orgány a organizace, soukromé instituce, pojišťovny, zdravotnická zařízení, další organizace v závislosti od konkrétního případu
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Agenda výkonu kurátora pro děti, mládež a dospělé

 • Účel zpracování: agenda výkonu kurátora pro děti, mládež a dospělé
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, citlivé údaje, popisné údaje
 • Kategorie subjektu údajů: klienti
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 13, zdravotnická a sociální zařízení, soudy, Probační a mediační služba, orgány činné v trestním řízení, vězeňská služba
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A1185 Sociálně-právní ochrana dětí, A530 Sociální služby

 

Agenda nepřizpůsobivých osob a osob žijících odlišným způsobem života

 • Účel zpracování: agenda nepřizpůsobivých osob a osob žijících odlišným způsobem života
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, citlivé údaje, popisné údaje
 • Kategorie subjektu údajů: klienti
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 13, zdravotnická a sociální zařízení, soudy, Probační a mediační služba, orgány činné v trestním řízení, vězeňská služba
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A530 Sociální služby

Agenda pohřebnictví – zajištění pohřbů na náklady MČ

 • Účel zpracování: agenda pohřebnictví – zajištění pohřbů na náklady MČ
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, rodné číslo, číslo OP, jiné údaje: datum úmrtí, vyjádření lékaře
 • Kategorie subjektu údajů: osoby zesnulé na území MČ, jejichž pohřbení zajišťuje MČ
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 13, pohřební služba, notářství, Policie ČR, orgány státní správy
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Sociálně právní ochrana dětí podle zákona č. 359/1999 Sb.,

 • Účel zpracování: zajištění sociálně právní ochrany dětí
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, rodné příjmení, titul, rodné číslo, státní příslušnost, zdravotní stav, majetkové poměry, trvalý pobyt, adresa bydliště nebo adresa pro doručování, citlivé údaje: rozsudky, usnesení, rozhodnutí, další údaje  v souladu se z. č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Kategorie subjektu údajů: nezletilé dítě, zákonný zástupce, další osoby, stanovené zákonem/partner rodiče, prarodiče, popř. jiná blízká osoba, žadatelé o náhradní rodinnou péči
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 13, soudy, příp. státní zastupitelství, jiné orgány SPOD dle příslušnosti (obecní úřady, krajské úřady, MHMP, MPSV, Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí), Policie ČR,  vězeňská služba,  Probační a mediační služba, veřejný ochránce práv, zařízení pro výkon ochranné a ústavní výchovy, úřady práce, zdravotnická a školská zařízení, orgány sociálního zabezpečení,
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A1185 Sociálně-právní ochrana dětí,

Stavební řízení

 • Účel zpracování: vedení stavebního řízení
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, jiné údaje: umístění, rozsah a popis stavby
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci řízení, stavebník (žadatel)
 • Kategorie příjemců údajů: účastníci řízení, dotčené orgány apod. v souladu s právní úpravou, veřejnost (doručování veřejnou vyhláškou), Katastr nemovitostí, ÚMČ Praha 13, MHMP, Český statistický úřad, Ministerstvo zemědělství
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Agenda územního plánování

 • Účel zpracování: agenda územního plánování
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci řízení
 • Kategorie příjemců údajů: účastníci řízení, ÚMČ Praha 13, MHMP
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Vydávání vyjádření za MČ a koordinované stanovisko

 • Účel zpracování: vydávání vyjádření za MČ a koordinované stanovisko
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: vlastníci (příp. správci) objektů, uživatelé, zplnomocněné osoby na základě plné moci vlastníka nebo uživatele objektu
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 13
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Výkon státní správy na úseku silničního hospodářství (silniční správní úřad)

 • Účel zpracování: Výkon státní správy na úseku silničního hospodářství
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci řízení
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 13, MHMP, soudy, Policie ČR, Městská policie, HZS, ZZS, Městské části
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A1098 Hlavní město Praha (Zákon o hlavním městě Praze)

Činnosti na úseku samosprávy a údržby pozemních komunikací (silniční správní úřad)

 • Účel zpracování: Činnosti na úseku samosprávy a údržby pozemních komunikací
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: vlastníci pozemků
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 13,
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Příprava a zpracování materiálů souvisejících se schůzemi RMČ a zasedáními ZMČ

 • Účel zpracování: Příprava a zpracování materiálů souvisejících se schůzemi RMČ a zasedáními ZMČ
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: osoby bez vztahu ke správci, zaměstnanci MČ, členové RMČ, ZMČ, členové komisí a výborů ZMČ zaměstnanci příspěvkových organizací zřízených MČ
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 13, RMČ, ZMČ, obyvatelé MČ Praha 13, další osoby podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Adresář členů Zastupitelstva a komisí

 • Účel zpracování: Adresář členů Zastupitelstva a komisí
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé údaje: politické postoje (politická příslušnost)
 • Kategorie subjektu údajů: členové ZMČ, členové komisí a výborů ZMČ
 • Kategorie příjemců údajů: veřejnost (zveřejnění na webových stránkách MČ)
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Oceňování životních událostí občanů MČ

 • Účel zpracování: Oceňování životních událostí občanů MČ
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: obyvatelé MČ Praha 13
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 13
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Soudní spory MČ

 • Účel zpracování: soudní spory MČ
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žalobce, žalovaný
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 13, příslušný soud
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A1098 Hlavní město Praha (Zákon o hlavním městě Praze)

Smlouvy a objednávky MČ

 • Účel zpracování: smlouvy a objednávky MČ
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: fyzické a právnické osoby smluvně vázané s MČ Praha13
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 13, ISRS, Rada MČ, Zastupitelstvo MČ, na vyžádání soud, Policie ČR, Magistrát hl. m. Prahy, jiné ÚMČ dle zákona
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A1098 Hlavní město Praha (Zákon o hlavním městě Praze)

Evidence, správa a údržba majetku MČ

 • Účel zpracování: Oceňování životních událostí občanů MČ
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: zájemci o převod, nájem či výpůjčku, vlastníci nemovitostí, které jsou předmětem záměru MČ
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 13, Katastr nemovitostí, Rada MČ, Zastupitelstvo MČ, Finanční úřad, notáři, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, realitní kanceláře, na vyžádání soud, Policie ČR, Magistrát hl. m. Prahy, jiné ÚMČ
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A1098 Hlavní město Praha (Zákon o hlavním městě Praze)

 

Výběrová řízení ředitelů příspěvkových organizací (ZŠ, MŠ) zřizovaných MČ Praha 13

 • Účel zpracování: výběrová řízení ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 13
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa bydliště a adresa pro doručování, popisné údaje: dosažené vzdělání, zdravotní způsobilost, životopis
 • Kategorie subjektu údajů: uchazeči (účastníci výběrových řízení)
 • Kategorie příjemců: ÚMČ Praha 13, (členové výběrových komisí).
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Jmenování a odměňování ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 13

 • Účel zpracování: jmenování a odměňování ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 13
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, bydliště, datum narození
 • Kategorie subjektu údajů: ředitelé příspěvkových organizací
 • Kategorie příjemců: ÚMČ Praha 3, Rada MČ
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Správní řízení vedená podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění

 • Účel zpracování: vedení správních řízení podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění, s provozovateli malých zdrojů znečisťování ovzduší
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: vlastníci a provozovatelé malých zdrojů znečisťování ovzduší (fyzické osoby), na území MČ Praha 13
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 3, Ministerstvo životního prostředí
 • Magistrát hl. m. Prahy, obecní úřady, ČIŽP
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy)

Vydávání loveckých a rybářských lístků

 • Účel zpracování: vydávání loveckých a rybářských lístků
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, jiné údaje: zdravotní stav (schopen-neschopen), výpis (opis) z RT
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o vydání loveckého a rybářského lístku
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 13, Magistrát hl. m. Prahy, Policie ČR
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A946 Státní správa rybářství, A943 Myslivost

Ochrana veřejné zeleně a státní ochrana přírody a krajiny (Povolování kácení dřeva)

 • Účel zpracování: ochrana veřejné zeleně a státní ochrana přírody a krajiny
 • (Povolování kácení dřeva)
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, LV
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé a účastníci řízení
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 13, Agentura ochrany přírody a krajiny, Česká inspekce životního prostředí, Magistrát hl. m. Praha, Městská policie hl. m. Prahy, Policie ČR
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A1098 Hlavní město Praha (Zákon o hlavním městě Praze)

Odpadové hospodářství

 • Účel zpracování: odpadové hospodářství
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, IČ, údaje o provozovně (adresa), kde je nakládáno s odpady
 • Kategorie subjektu údajů: původci odpadů, osoby nakládající s odpady
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 13, Ministerstvo životního prostředí, Magistrát hl. m. Prahy
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A1098 Hlavní město Praha (Zákon o hlavním městě Praze)

Ochrana zvířat proti týrání

 • Účel zpracování: ochrana zvířat proti týrání
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: majitelé zvířat, účastníci řízení
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 13, Městská veterinární správa v Praze
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Kamerový systém v budově úřadu

 • Účel zpracování: ochrana života a zdraví zaměstnanců ÚMČ P13 a ochrana majetku MČ P13
 • Kategorie osobních údajů: audiovizuální podoba osob ve veřejně přístupných prostorách budovy ÚMČ a ve vyhrazených kancelářích se zvýšenou návštěvností
 • Kategorie subjektu údajů: návštěvníci budovy ÚMČ
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 13
 • Doba uchování: 72 hodin od pořízení

Chatovací robot v prostředí internetového portálu úřadu

 • Účel zpracování: oprávněný zájem na technické správě chatovacího robota, oprávněný zájem na dalším rozvoji logiky zpracování jeho přirozeného jazyka a oprávněný zájem na zpracování cookies ve vztahu k návštěvníkům internetového portálu, které jsou nezbytné pro jeho základní funkčnost
 • Kategorie osobních údajů: cookies, IP adresy
 • Kategorie subjektu údajů: uživatelé chatovacího robota v prostředí internetového portálu
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 13
 • Doba uchování: 6 měsíců

Správce údajů: Technická správa komunikací a.s.

Vydávání a evidence parkovacích karet v souvislosti se zavedením zón placeného stání

 • Účel zpracování: vydávání a evidence parkovacích karet v souvislosti se zavedením zón placeného stání na území Městské části Praha 13
 • Kategorie osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, registrační značka motorového vozidla
 • Kategorie subjektu údajů: fyzická osoba – vlastník nebo provozovatel motorového vozidla s trvalým pobytem nebo místem podnikání na území městské části nebo vlastník nemovitosti na území městské části
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 13, MHMP, osobní údaje jsou ukládány pomocí příslušného softwarového vybavení, nejsou zpřístupňovány nikomu s výjimkou hl.m. Prahy pro potřeby kontrolní činnosti a samotného subjektu osobních údajů. Správce údajů provede likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány, nebo na základě žádosti subjektu údajů podle zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Zpracování, uchování a likvidace osobních údajů se provádí v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Dalším příjemcem nebo zpracovatelem osobních údajů může být hl. město Praha, a to za stejným účelem jako městská část Praha 13
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy