Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Samospráva

Základní informace

Samosprávu městské části tvoří zastupitelstvo a rada. Postavení a pravomoci samosprávy městské části stanoví zákon o hlavním městě Praze. Stejný zákon určuje i práva občanů v souvislosti s orgány samosprávy.

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Zastupitelstvo městské části volí a odvolává starostu, zástupce starosty a další členy rady, stanoví počet uvolněných členů zastupitelstva, schvaluje rozpočet a závěrečný účet městské části, schvaluje program rozvoje městské části, vyjadřuje se k návrhu rozpočtu a návrhu programu rozvoje Hlavního města Prahy. Kompletní výčet pravomocí zastupitelstva naleznete v zákoně. Zastupitelstvo městské části nemůže vydávat obecně závazné vyhlášky, to je v kompetenci Hlavního města Prahy. Otevřete si seznam zastupitelů.

Rada městské části zabezpečuje hospodaření městské části podle schváleného rozpočtu, na návrh tajemníka úřadu zřizuje a ruší odbory úřadu městské části, schvaluje organizační řád úřadu, na návrh tajemníka úřadu jmenuje a odvolává vedoucí odborů úřadu. Vůči právnickým osobám a zařízením, založeným nebo zřízeným zastupitelstvem městské části, plní úkoly zakladatele nebo zřizovatele, nejsou-li tyto úkoly vyhrazeny zastupitelstvu. Rada projednává a řeší návrhy, připomínky a podněty, předložené členy zastupitelstva a komisemi rady. Otevřete si seznam radních.

Práva občanů

Občan městské části, který dosáhl věku 18 let, má právo:

  • volit a být volen do zastupitelstva městské části
  • nahlížet do rozpočtu a závěrečného účtu městské části za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva, do usnesení rady, výborů zastupitelstva a komisí rady a pořizovat si z nich výpisy
  • podávat orgánům městské části návrhy, připomínky a podněty, které tyto orgány musí bezodkladně vyřídit, nejpozději do 60 dnů
  • vyjadřovat se k návrhu rozpočtu městské části a k závěrečnému účtu za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě (30 dnů před projednáním v orgánech městské části) nebo ústně na zasedání zastupitelstva městské části
  • vyjadřovat na zasedání zastupitelstva v souladu s jednacím řádem svá stanoviska

Chcete, aby vaše záležitost byla projednána zastupitelstvem nebo radou?

Občan městské části, který dosáhl věku 18 let, má právo požadovat projednání určité záležitosti, která spadá do samostatné působnosti, radou nebo zastupitelstvem městské části. Toto právo se vztahuje i na osoby, které nejsou českého občanství, ale mají v městské části trvalý pobyt, a na osoby, které vlastní na území městské části nemovitost.

Žádost o projednání adresuje občan radě nebo zastupitelstvu a lze ji podat prostřednictvím starosty, zástupců starosty nebo Odboru kancelář starosty, oddělení organizačně administrativního.

Je-li taková žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů městské části (asi 250 občanů), musí být záležitost projednána na zasedání daného orgánu nejpozději do 60 dnů.

Chcete se obrátit se svou záležitostí na člena zastupitelstva nebo rady?

Pokud se chcete se svým problémem obrátit na některého člena zastupitelstva nebo rady, můžete tak učinit písemně prostřednictvím Odboru kancelář starosty, oddělení organizačně administrativního, nebo osobní návštěvou u členů zastupitelstva, kteří jsou pro výkon funkce uvolněni.

Samospráva

Samosprávu městské části tvoří zastupitelstvo a rada.