(d.m.)

12345...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UR 0252/2020 12 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. S/239/2019/OMBI. Odběr el. energie pro veřejné osvětlení v CP pondělí 15. června 2020
UR 0251/2020 12 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se omezuje provozování hazardních her na území hlavního města Prahy (po doplnění připomínek městských částí) pondělí 15. června 2020
UR 0250/2020 12 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů pondělí 15. června 2020
UR 0249/2020 12 Návrh nařízení o zřízení přírodní památky Zámky, včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek pondělí 15. června 2020
UR 0248/2020 12 Přiznání osobního příplatku řediteli Základní školy, Praha 13, Kuncova 1580 pondělí 15. června 2020
UR 0247/2020 12 Zvýšení platu ředitele ZŠ časovým postupem pondělí 15. června 2020
UR 0246/2020 12 Potvrzení ředitelkám a ředitelům MŠ a ZŠ zřizovaných MČ Praha 13 o prodloužení jmenování k výkonu práce pondělí 15. června 2020
UR 0245/2020 12 Zapůjčení notebooků - smlouvy o výpůjčce pondělí 15. června 2020
UR 0244/2020 12 Krátkodobé smlouvy o nájmu prostor ve školských zařízeních pondělí 15. června 2020
UR 0243/2020 12 Návrh na pronájem prostoru sloužících podnikání v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5 pondělí 15. června 2020
UR 0242/2020 12 Prodloužení smlouvy o nájmu služebního bytu; prodloužení ubytování v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5 pondělí 15. června 2020
UR 0241/2020 12 Ukončení nájmu nebytových prostor v obj. Polikliniky Janského 2254, Praha 5 pondělí 15. června 2020
UR 0240/2020 12 Žádost spol. AESCULAP AMBULANCE s.r.o. o uzavření podnájemních smluv v poliklinice Janského 2254/45, Praha 5 pondělí 15. června 2020
UR 0239/2020 12 Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí darů pondělí 15. června 2020
UR 0238/2020 12 Návrh na pronájem 1 bytu MČ Praha 13 pondělí 15. června 2020
UR 0237/2020 12 Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemků parc. č. 151/56, 151/152, 151/66, 151/67, 151/68, 151/153, 151/155, 151/156, 151/160, 151/158, vše v k. ú. Stodůlky, za účelem revitalizace a stavebních úprav bytového domu v ul. Kálikova/Vackova 1557 - 1559 pondělí 15. června 2020
UR 0236/2020 12 Pronájem části pozemku parc.č. 2131/128 v k.ú. Stodůlky za účelem umístění pojízdné prodejny pondělí 15. června 2020
UR 0235/2020 12 Pronájem části pozemku parc. č. 2131/128 v k.ú. Stodůlky za účelem umístění stánku se zmrzlinou pondělí 15. června 2020
UR 0234/2020 12 Stanovisko pro MHMP k úplatnému převodu částí pozemků parc. č. 155/63, parc. č. 155/83, parc. č. 155/84, parc. č. 155/115 a parc. č. 155/201 v k.ú. Stodůlky pondělí 15. června 2020
UR 0233/2020 12 Souhlas vlastníka sousedního pozemku parc. č.2688/27 v k.ú. Stodůlky se stavbou RD pondělí 15. června 2020
UR 0232/2020 12 Stanovisko pro MHMP k prodeji pozemků parc. č. 1562/10, 2692/4, 2780/149, 2780/304 a 2109/1, vše v k.ú. Stodůlky pondělí 15. června 2020
UR 0231/2020 12 Stanovisko pro MHMP k prodeji části pozemku parc.č. 2860/64 v k.ú. Stodůlky pondělí 15. června 2020
UR 0230/2020 12 Stanovisko k prodeji části pozemku parc.č. 2173/4 a souhlas s pronájmem části pozemku parc.č. 2173/4, vše v k.ú. Stodůlky pondělí 15. června 2020
UR 0229/2020 12 Revokace usnesení číslo UR 0164/2020 ze dne 18.5.2020 pondělí 15. června 2020
UR 0228/2020 12 Harmonogram prací zabezpečovaných Úřadem městské části Praha 13 při přípravě a zajištění voleb do Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 a 2. kola voleb konaných ve dnech 9. a 10. října 2020 pondělí 15. června 2020
UR 0227/2020 12 Rezignace člena komise škodní a pro likvidaci majetku a následné jmenování nového člena pondělí 15. června 2020
UR 0226/2020 12 Fórum místní Agendy 21 - 10 priorit pondělí 15. června 2020
UR 0225/2020 12 Potravinový automat - Fresh Point pondělí 15. června 2020
UR 0224/2020 12 Podpora projektu Dostupné družstevní bydlení v Praze 13 pondělí 15. června 2020
UR 0223/2020 12 Návrh smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace na akci "Navýšení kapacity parkoviště mezi ulicemi Bellušova a Mukařovského" pondělí 15. června 2020
12345...

M - Mimořádná schůze