(d.m.)

12345...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UR 0485/2022 18 Návrh novely Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hl. m. Praze /pražské stavební předpisy/-změny přílohy č. 3 PSP, tj. prvků relevantních pro výpočet požadovaného počtu parkovacích stání pondělí 21. listopadu 2022
UR 0484/2022 18 Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí darů pondělí 21. listopadu 2022
UR 0483/2022 18 Nařízení odvodu z fondu investic FZŠ Mezi Školami 2322 pondělí 21. listopadu 2022
UR 0482/2022 18 Vyhlášení konkurzního řízení pro výkon činnosti ředitelky/ředitele Mateřské školy MOTÝLEK, Praha 13, Vlasákova 955 (na dobu určitou) pondělí 21. listopadu 2022
UR 0481/2022 18 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 041/0802/Š2018 uzavřené dne 26. 3. 2018 (parkovací místo pod Školním zimním stadionem) pondělí 21. listopadu 2022
UR 0480/2022 18 Pronájem ledové plochy Školního zimního stadionu (Praha 13, Bronzová 1387/37) pondělí 21. listopadu 2022
UR 0479/2022 18 Uzavření nájemní smlouvy mezi ZŠ, Praha 13, Klausova 2450 (pronajímatel) a TJ Sokol Stodůlky, z. s. (nájemce) pondělí 21. listopadu 2022
UR 0478/2022 18 Změna údaje v rejstříku škol a školských zařízení v případě ZŠ, Praha 13, Kuncova 1580 pondělí 21. listopadu 2022
UR 0477/2022 18 Předávací protokoly - svěření movitého majetku příspěvkovým organizacím pondělí 21. listopadu 2022
UR 0476/2022 18 Úprava „Pravidel pro poskytování odměn ředitelům a ředitelkám základních a mateřských škol a DDM Stodůlky zřizovaných MČ Praha 13“ schválených usnesením Rady MČ Praha 13 č. UR 0346/2021 dne 26. 7. 2021 pondělí 21. listopadu 2022
UR 0475/2022 18 Stavební úprava v objektu Polikliniky Hostinského 1533, Praha 5 pondělí 21. listopadu 2022
UR 0474/2022 18 Zpětvzetí žádosti o svěření pozemků v k.ú. Stodůlky pondělí 21. listopadu 2022
UR 0473/2022 18 Stanovisko pro MHMP ke směně částí pozemků parc. č. 1195/3 a parc. č. 1195/2 v k. ú. Stodůlky pondělí 21. listopadu 2022
UR 0472/2022 18 Souhlas vlastníka pozemků s prodloužením doby trvání dočasných staveb reklamních zařízení pondělí 21. listopadu 2022
UR 0471/2022 18 Uzavření dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení se spol. Termotech Praha, s. r. o. pondělí 21. listopadu 2022
UR 0470/2022 18 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. S/255/2022/OMBI ze dne 05. 09. 2022 s ELPO kabelové sítě VN a NN, s. r. o., IČO 27125521 pondělí 21. listopadu 2022
UR 0469/2022 18 Souhlas s vybudováním výtahu k domu č. p. 3087, ul. Kovářova pondělí 21. listopadu 2022
UR 0468/2022 18 Souhlas vlastníka pozemků parc. č. 155/130, parc. č. 160/13, parc. č. 160/115 a parc. č. 160/120, vše v k.ú. Stodůlky, s realizací úprav stávajících komunikací, zpevněných ploch a napojení na dopravní infrastrukturu dle projektové dokumentace pondělí 21. listopadu 2022
UR 0467/2022 18 Informace o vývoji dodavatelských cen energií pondělí 21. listopadu 2022
UR 0466/2022 18 Stanovení paušální částky náhrady ušlé mzdy nebo výdělku pro kalendářní rok 2023 pro neuvolněné členy ZMČ Praha 13, stanovení nejvyšší částky, kterou lze poskytnout za kalendářní měsíc a stanovení doby nezbytně nutné k výkonu funkce neuvolněného člena ZMČ Praha 13 pondělí 21. listopadu 2022
UR 0465/2022 18 Personální změny ve složení Správní rady Sociálního fondu zaměstnavatele pondělí 21. listopadu 2022
UR 0464/2022 18 Zřízení a personální složení komisí rady pondělí 21. listopadu 2022
UR 0463/2022 18 Organizační řád pro zbývající část roku 2022 a pro rok 2023 pondělí 21. listopadu 2022
UR 0462/2022 18 Účetní závěrky příspěvkových organizací k 30.9.2022 pondělí 21. listopadu 2022
UR 0461/2022 18 Přiznání mimořádné odměny za 2. pololetí 2022 RNDr. Jiřímu Maškovi, CSc., řediteli Střediska sociálních služeb Prahy 13 pondělí 21. listopadu 2022
UR 0460/2022 18 Žádost Střediska sociálních služeb Prahy 13 o použití finančních prostředků z Fondu reprodukce majetku, fondu investic a schválení výkupu odepsaného vozu pondělí 21. listopadu 2022
UR 0459/2022 18 Žádosti o dotace na pokrytí zvýšených nákladů na energie, sportovní organizace pondělí 21. listopadu 2022
UR 0458/2022 18 Žádosti o dotace na pokrytí zvýšených nákladů na energie, ostatní organizace pondělí 21. listopadu 2022
UR 0457/2022 18 Změna finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem k 1.12.2022 pondělí 21. listopadu 2022
UR 0456/2022 18 Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. - 3. čtvrtletí 2022 a účetní závěrka MČ Praha 13 za 1. - 3. čtvrtletí 2022 pondělí 21. listopadu 2022
12345...

M - Mimořádná schůze