(d.m.)

1234
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UR 0110/2020 6 Bezpečnostní opatření RMČ Praha 13 - dočasné přerušení výroby a distribuce časopisu STOP pondělí 23. března 2020
UR 0109/2020 6 Návrh na prominutí nájemného včetně služeb za užívání prostor sloužící podnikání, u kterých byla opatřením Vlády ČR zakázána činnost pondělí 23. března 2020
UR 0108/2020 6 Schválení "Zásad používání SFZ" pondělí 23. března 2020
UR 0107/2020 6 Výpověď dosavadní Smlouvy o odvozu odpadu z objektu Radnice MČ Praha 13 č Z0007035 pondělí 23. března 2020
UR 0106/2020 6 Smlouva o výpůjčce Líšnická pondělí 23. března 2020
UR 0105/2020 6 Návrh obecně závazné vyhlášky o používání pyrotechnických výrobků a zákazu vypouštění některých výrobků s neřízeným letem v hlavním městě Praze pondělí 23. března 2020
UR 0104/2020 6 Návrh na neuplatnění inflačního koeficientu stanoveného ČSÚ pondělí 23. března 2020
UR 0103/2020 6 Nákup energie na komoditní burze pondělí 23. března 2020
UR 0102/2020 6 Pronájem prostoru sloužícího podnikání č.117 v poliklinice Janského 2254, Praha 5 pondělí 23. března 2020
UR 0101/2020 6 Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl pondělí 23. března 2020
UR 0100/2020 6 Rozpočtové změny za měsíce leden - březen 2020 pondělí 23. března 2020
UR 0099/2020 5 Různé - Doporučení v souvislosti s šířením viru Covid-19 pondělí 9. března 2020
UR 0098/2020 5 Plánovaná oprava mostu v ulici Líšnická pondělí 9. března 2020
UR 0097/2020 5 Zařazení ředitelky DDM Stodůlky do 12. platové třídy pondělí 9. března 2020
UR 0096/2020 5 Prodloužení smluv o nájmu služebního bytu pondělí 9. března 2020
UR 0095/2020 5 Žádost o prominutí příslušenství dluhu pondělí 9. března 2020
UR 0094/2020 5 Pronájem parkovacího místa pod budovou Školního zimního stadionu (ŠZS) Bronzová 1387/37 pondělí 9. března 2020
UR 0093/2020 5 Stanovisko vlastníka sousedních pozemků 2228/1 a 2228/3 v k.ú. Stodůlky ke stavbě splaškové kanalizace pondělí 9. března 2020
UR 0092/2020 5 Smlouva o výpůjčce č. 9/20/1250/0011 pondělí 9. března 2020
UR 0091/2020 5 Smlouva o výpůjčce mezi městskou částí Praha 13 a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy a.s., na akci Bezpečná 13 aneb Bezpečnost zajištěna 2020 pondělí 9. března 2020
UR 0090/2020 5 Přehled provedených finančních kontrol OKR ÚMČ Praha 13 a jejich zhodnocení za 2. pololetí roku 2019 včetně rekapitulace navržených opatření a jejich dodržování pondělí 9. března 2020
UR 0089/2020 5 Protokol o výsledku následné finanční kontroly přijatých opatření a periodické finanční namátkové kontroly vyúčtování a využití dotací MČ Praha 13 udělených pro rok 2019 v oblasti sociální pondělí 9. března 2020
UR 0088/2020 5 Inventarizace majetku a závazků městské části Praha 13 pondělí 9. března 2020
UR 0087/2020 5 Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 pondělí 9. března 2020
UR 0086/2020 5 Zpráva o plnění usnesení Rady MČ Praha 13 pondělí 9. března 2020
UR 0085/2020 5 Schválení zápisu do kroniky za rok 2019 pondělí 9. března 2020
UR 0084/2020 5 Stanovisko ke změnám v Tržním řádu pondělí 9. března 2020
UR 0083/2020 5 Smlouva o poskytování daňového poradenství pondělí 9. března 2020
UR 0082/2020 5 Stavební úpravy areálu Bavorská, na pozemcích parc.č. 1052/7, 1052/8, 1052/9, 1052/10 a 1050/30 v k.ú. Stodůlky, ul. Bavorská pondělí 9. března 2020
UR 0081/2020 5 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Stavební úpravy pavilonu "A" ZŠ KUNCOVA" pondělí 9. března 2020
1234

M - Mimořádná schůze