(d.m.)

12345...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UR 0280/2021 11 Žádost ZŠ Lužiny o kladné stanovisko k navýšení počtu žáků ve školní družině pondělí 7. června 2021
UR 0279/2021 11 Krátkodobé smlouvy o nájmu prostor ve školských zařízeních pondělí 7. června 2021
UR 0278/2021 11 Převod movitého majetku mezi příspěvkovými organizacemi zřízenými MČ Praha 13 pondělí 7. června 2021
UR 0277/2021 11 Pronájem pozemku parc. č. 154 v k.ú. Třebonice pondělí 7. června 2021
UR 0276/2021 11 Stanovisko pro MHMP ke směně pozemků v k.ú. Stodůlky se spol. RR Investiční, s.r.o. pondělí 7. června 2021
UR 0275/2021 11 Pronájem pozemků parc. č. 151/106, parc. č. 2131/400, parc. č. 2131/532, parc. č. 2205/5 a parc. č. 2654/7, vše v k.ú. Stodůlky pondělí 7. června 2021
UR 0274/2021 11 1) Stanovisko pro MHMP k prodeji části pozemku parc.č. 1244 v k.ú. Stodůlky 2) Stanovisko k dlouhodobému pronájmu pozemku parc.č. 1245/31 a části pozemku parc.č. 1245/39 v k.ú. Stodůlky pondělí 7. června 2021
UR 0273/2021 11 Stanovisko pro MHMP pronájem části pozemků parc. č. 2160/233, parc. č. 2160/214 a parc. č. 2123/7, vše v k.ú. Stodůlky pondělí 7. června 2021
UR 0272/2021 11 Souhlas se stavbou "Centrální park JZM I v Praze 13, etapa 0006 parkové úpravy" na pozemku parc. č. 1853/10 v k.ú. Stodůlky pondělí 7. června 2021
UR 0271/2021 11 Stanovisko pro MHMP k prodeji části pozemku parc. č. 2131/340 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Stodůlky zastavěného lodžiemi bytového domu pondělí 7. června 2021
UR 0270/2021 11 Nařízení odvodu z fondu investic ZŠ Klausova 2450 pondělí 7. června 2021
UR 0269/2021 11 Nařízení odvodu z fondu investic MŠ Hostinského 1534 pondělí 7. června 2021
UR 0268/2021 11 Zpráva o plnění usnesení Rady MČ Praha 13 pondělí 7. června 2021
UR 0267/2021 11 Pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti zastupitelů obce pondělí 7. června 2021
UR 0266/2021 11 Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení z důvodu neuveřejnění Smlouvy o poskytnutí dotace z 21.12.2020 v registru smluv pondělí 7. června 2021
UR 0265/2021 11 Návrh na revokaci usnesení č. UR 0180/2021 ze dne 26.4.2021 pondělí 7. června 2021
UR 0264/2021 11 Nákup energie na komoditní burze PXE, a.s. pondělí 7. června 2021
UR 0263/2021 11 Dohoda mezi MČ Praha 13 a nájemcem tržiště Luka pondělí 7. června 2021
UR 0262/2021 11 Žádost Střediska sociálních služeb Prahy 13 o změnu finančního plánu k 10. 6. 2021 pondělí 7. června 2021
UR 0261/2021 11 Rozpočtové změny za měsíc červen 2021 pondělí 7. června 2021
UR 0260/2021 10 Výroční zpráva o činnosti Střediska sociálních služeb Prahy 13 za rok 2020 pondělí 24. května 2021
UR 0259/2021 10 Aktualizace smlouvy o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro osobní doklady vydané v působnosti Ministerstva vnitra pondělí 24. května 2021
UR 0258/2021 10 Návrh programu pro 13. zasedání ZMČ Praha 13 konané dne 9.6.2021 pondělí 24. května 2021
UR 0257/2021 10 Smlouva o výpůjčce pracovního stroje na úklid exkrementů pondělí 24. května 2021
UR 0256/2021 10 Navýšení osobního příplatku ředitelce Základní školy, Praha 13, Mohylová 1963 pondělí 24. května 2021
UR 0255/2021 10 Dodatek ke stanovisku MČ Praha 13 z 15. 10. 2020 k žádosti Základní školy a mateřské školy Parentes Praha o souhlas s navýšením počtu žáků a stravovaných osob pondělí 24. května 2021
UR 0254/2021 10 Žádost o rozšíření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání o spolunájemce pondělí 24. května 2021
UR 0253/2021 10 Návrh na skončení nájmu prostor sloužících podnikání v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5, dohodou pondělí 24. května 2021
UR 0252/2021 10 Žádost o schválení provozovny pondělí 24. května 2021
UR 0251/2021 10 Návrh na prodloužení podnájemních smluv v bytech ve vlastnictví HMP; prodloužení smlouvy o ubytování pondělí 24. května 2021
12345...

M - Mimořádná schůze