(d.m.)

1234
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UR 0101/2019 4 Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem "Vybavení vybraných školských objektů na území MČ Praha 13 výukovými pomůckami (stavebnicemi) pomocí projektu Místní akční plán II rozvoje vzdělávání pro Prahu 13 č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008587" pondělí 4. března 2019
UR 0100/2019 4 Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem "Vybavení vybraných školských objektů na území MČ Praha 13 výukovými pomůckami (ICT vybavením) pomocí projektu Místní akční plán II rozvoje vzdělávání pro Prahu 13 č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008587" pondělí 4. března 2019
UR 0099/2019 4 Ocenění pedagogů základních a mateřských škol u příležitosti Dne učitelů pondělí 4. března 2019
UR 0098/2019 4 Krátkodobé smlouvy o nájmu prostor ve školských zařízeních pondělí 4. března 2019
UR 0097/2019 4 Stanovisko k umístění komínu plynové kotelny na pozemku parc.č. 2860/3 v k.ú. Stodůlky pondělí 4. března 2019
UR 0096/2019 4 Bezúplatný převod správy majetku vstupní cedule k fit parku, umístěné na pozemku parc. č. 2342/317 v k.ú. Stodůlky pondělí 4. března 2019
UR 0095/2019 4 Výpůjčka pozemků parc. č. 265/1, parc. č. 265/2, parc. č. 266 a parc. č. 2191/1 v k.ú. Stodůlky pondělí 4. března 2019
UR 0094/2019 4 Uzavření nájemní smlouvy k pozemku parc. č. 112/2 v k.ú. Třebonice pondělí 4. března 2019
UR 0093/2019 4 Majetkoprávní vypořádání k pozemkům parc.č. 1618 a parc.č. 1619 vše v k.ú. Stodůlky, nájemní smlouva pondělí 4. března 2019
UR 0092/2019 4 Pronájem částí pozemků parc.č. 2131/88, 2131/90 v k.ú. Stodůlky za účelem stavebních úprav bytového domu č.p. 2043 v ul. U Jezera pondělí 4. března 2019
UR 0091/2019 4 Pronájem části pozemku parc.č. 2242/5 v k.ú. Stodůlky pondělí 4. března 2019
UR 0090/2019 4 Inventarizace majetku a závazků městské části Praha 13 pondělí 4. března 2019
UR 0089/2019 4 Smlouvy o poskytnutí motorových vozidel pondělí 4. března 2019
UR 0088/2019 4 Pověření SF Centra a.s. k podepisování krátkodobých nájemních smluv v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5 pondělí 4. března 2019
UR 0087/2019 4 Bytový dům Chalabalova, Praha 5 - Stodůlky, ul. Chalabalova na pozemku parc.č. 1080/24 v k.ú. Stodůlky pondělí 4. března 2019
UR 0086/2019 4 Podnět na změnu ÚPn hl.m. Praha - úprava koeficientu míry využití území na pozemcích parc. č. 162/302, 162/304-část, 162/545-část, v katastrálním území Stodůlky, Praha 5, zkráceným postupem pondělí 4. března 2019
UR 0085/2019 4 Vyhlášení dotačního řízení městské části Praha 13 v oblasti sociálních a návazných služeb a rodinné politiky pro rok 2019 pondělí 4. března 2019
UR 0084/2019 4 Poskytnutí daru - finančního příspěvku občance MČ Praha 13 na pobyt její nezletilé dcery na klinice Armandi Therapy Clinic s.r.o. v Praze 2 pondělí 4. března 2019
UR 0083/2019 4 Rozpočtové změny za měsíc březen 2019 pondělí 4. března 2019
UR 0082/2019 3 Různé - Dovolání k Nejvyššímu soudu ČR pondělí 18. února 2019
UR 0081/2019 3 Návrh programu pro 3. zasedání ZMČ Praha 13 konané dne 27.2.2019 pondělí 18. února 2019
UR 0080/2019 3 Zvýšení platu ředitelky MŠ časovým postupem, přiznání osobního příplatku ředitelce MŠ po uplynutí zkušební lhůty pondělí 18. února 2019
UR 0079/2019 3 Pronájem parkovacího místa pod budovou Školního zimního stadionu Bronzová 1387/37 pondělí 18. února 2019
UR 0078/2019 3 Pronájem prostoru sloužícího podnikání č.13 v poliklinice Hostinského 1533,Praha 5 pondělí 18. února 2019
UR 0077/2019 3 Návrh na pronájem prostor sloužící podnikání v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5 pondělí 18. února 2019
UR 0076/2019 3 Žádost o prodloužení nájmu prostor sloužících podnikání v PLCNB, Seydlerova 2451, P5; žádost o prominutí příslušenství dluhu pondělí 18. února 2019
UR 0075/2019 3 Prodloužení smlouvy o nájmu služebního bytu pondělí 18. února 2019
UR 0074/2019 3 Návrh na uzavření podnájemní smlouvy k bytu ve vlastnictví HMP pondělí 18. února 2019
UR 0073/2019 3 Souhlas spoluvlastníka se stavební úpravou v bytě č. 4, ul. Rotavská 1336/13, Praha 5 pondělí 18. února 2019
UR 0072/2019 3 Dodatek č. 6 k pojistné smlouvě č. 7720993910 ze dne 25.11.2016 na pojištění movitých a nemovitých věcí pondělí 18. února 2019
1234

M - Mimořádná schůze