(d.m.)

12345...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UR 0538/2023 21 Návrh programu pro 6. zasedání ZMČ Praha 13 konané dne 13.12.2023 pondělí 4. prosince 2023
UR 0537/2023 21 Návrh na přiznání mimořádných odměn ředitelkám a ředitelům MŠ, ZŠ a DDM zřizovaných MČ Praha 13 za II. pololetí roku 2023 pondělí 4. prosince 2023
UR 0536/2023 21 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. S/412/2023/OS (pronájem ledové plochy na «Školním zimním stadionu») uzavřené dne 16.11.2023 pondělí 4. prosince 2023
UR 0535/2023 21 Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku pondělí 4. prosince 2023
UR 0534/2023 21 Oznámení konkursní komise o výsledku konkursního řízení pro výkon činnosti ředitele/ředitelky "Fakultní mateřské školy SLUNÍČKO POD STŘECHOU při Pedagogické fakultě UK, Praha 13, Mohylová 1964" a návrh na jmenování ředitelky výše uvedené školy pondělí 4. prosince 2023
UR 0533/2023 21 Udělení finančního daru ředitelce FMŠ SLUNÍČKO POD STŘECHOU při PedF UK, Praha 13, Mohylová 1964 pondělí 4. prosince 2023
UR 0532/2023 21 Nařízení odvodu z fondu investic MŠ U RUMCAJSE, Zázvorkova 1994 pondělí 4. prosince 2023
UR 0531/2023 21 Nařízení odvodu z fondu investic ZŠ Janského 2189 pondělí 4. prosince 2023
UR 0530/2023 21 Nařízení odvodu z fondu investic FZŠ Mezi Školami 2322 pondělí 4. prosince 2023
UR 0529/2023 21 Nařízení odvodu z fondu investic FZŠ Brdičkova 1878 pondělí 4. prosince 2023
UR 0528/2023 21 Doplnění usnesení č. UR 0377/2023 pondělí 4. prosince 2023
UR 0527/2023 21 Uplatnění/neuplatnění předkupního práva k podílu o velikosti 1/2 na objektu Stavba Stodůlky č. e. 40, rod. rek. na parcele č. 1041/83 vše v k. ú. Stodůlky pondělí 4. prosince 2023
UR 0526/2023 21 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha 13 a PREdistribuce, a. s., IČO 27376516, k pozemku parc. č. 2205/5 v k. ú. Stodůlky pondělí 4. prosince 2023
UR 0525/2023 21 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha 13 a PREdistribuce, a. s., IČO 27376516, k pozemkům parc. č. 2131/341 a parc. č. 2131/376, vše v k. ú. Stodůlky pondělí 4. prosince 2023
UR 0524/2023 21 Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 3118 v k. ú. Stodůlky mezi MČ Praha 13 a PREdistribucí, a. s. pondělí 4. prosince 2023
UR 0523/2023 21 Odejmutí svěřené správy pozemků parc. č. 160/28, 160/123, 162/70, 2186/2 a 2186/8 v k. ú. Stodůlky, zastavěných komunikacemi Flöglova a Vlachova za účelem sjednocení majetkoprávních vztahů pondělí 4. prosince 2023
UR 0522/2023 21 Odejmutí pozemku parc. č. 2318/13 (odd. GP z parc. č. 2318/1) a pozemku parc. č. 2336/5 vše v k. ú. Stodůlky, ze svěřené správy městské části Praha 13 pondělí 4. prosince 2023
UR 0521/2023 21 Souhlas vlastníka sousedního pozemku parc. č. 2194/1 v k. ú. Stodůlky se stavbou RD-Novostavba individuálního bydlení Stodůlky na pozemku parc. č. 325 v k. ú. Stodůlky dle situačního plánu pondělí 4. prosince 2023
UR 0520/2023 21 Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. S/067/011/1602/Z/2017 ze dne 29.3.2017 uzavřené se Zdravotnickou záchrannou službou hl. m. Prahy pondělí 4. prosince 2023
UR 0519/2023 21 Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 6667200450 ze dne 26.11.2020 pondělí 4. prosince 2023
UR 0518/2023 21 Smlouva o spolupráci na kulturně vzdělávacím projektu "Příběhy našich sousedů" v Praze 13 pondělí 4. prosince 2023
UR 0517/2023 21 Darovací smlouva pondělí 4. prosince 2023
UR 0516/2023 21 Úprava ročního plánu investic Domova pro seniory Zity Kabátové na rok 2023 pondělí 4. prosince 2023
UR 0515/2023 21 Dohoda o spolupráci s poskytovatelem místa výkonu trestu obecně prospěšných prací pondělí 4. prosince 2023
UR 0514/2023 21 "Skatepark Lužiny Praha 13 – ETAPA 3" pondělí 4. prosince 2023
UR 0513/2023 21 Obnova vozového parku MČ Praha 13 pondělí 4. prosince 2023
UR 0512/2023 21 Energetický management MČ Praha 13 pondělí 4. prosince 2023
UR 0511/2023 21 Žádost Střediska sociálních služeb Prahy 13 o souhlas zřizovatele s prodejem vyřazeného majetku pondělí 4. prosince 2023
UR 0510/2023 21 Poskytnutí finančního daru Policii ČR, Krajskému ředitelství policie hl. m. Prahy pondělí 4. prosince 2023
UR 0509/2023 21 Žádosti o účelové finanční dotace pondělí 4. prosince 2023
12345...

M - Mimořádná schůze