(d.m.)

12345...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UR 0310/2019 M 1 Smlouva o spolupráci při hodnocení v rámci Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost pátek 28. června 2019
UR 0309/2019 M 1 Pronájem prostor sloužící podnikání v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5 pátek 28. června 2019
UR 0308/2019 12 Návrh na mimořádnou odměnu řediteli Střediska sociálních služeb Prahy 13 pondělí 24. června 2019
UR 0307/2019 12 Návrh obecně závazné vyhlášky HLMP, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích na území hl. m. Prahy pondělí 24. června 2019
UR 0306/2019 12 Návrh nařízení, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. HMP, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů pondělí 24. června 2019
UR 0305/2019 12 Návrh nařízení, kterým se mění nařízení č. 20/2006 Sb. hl. m. Prahy, o maximálních cenách osobní taxislužby pondělí 24. června 2019
UR 0304/2019 12 Návrh obecně závazné vyhlášky o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí pondělí 24. června 2019
UR 0303/2019 12 Zvýšení platu ředitelek škol časovým postupem pondělí 24. června 2019
UR 0302/2019 12 Změna názvu mateřských škol zřizovaných MČ Praha 13: MŠ, Praha 13, Husníkova 2075, MŠ, Praha 13, Mezi Školami 2323, MŠ, Praha 13, Vlasákova 955 pondělí 24. června 2019
UR 0301/2019 12 Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí darů pondělí 24. června 2019
UR 0300/2019 12 Informace o záměru MČ Praha 13 pronajmout prostory sloužící podnikání jednomu zájemci po úmrtí nájemce pondělí 24. června 2019
UR 0299/2019 12 Ukončení smlouvy o pronájmu dohodou, pronájem parkovacího místa pod budovou Školního zimního stadionu Bronzová 1387/37 pondělí 24. června 2019
UR 0298/2019 12 Pronájem prostoru sloužícího podnikání č.113 v obj. Lýskova 1593, Praha 5 pondělí 24. června 2019
UR 0297/2019 12 Pronájem prostoru sloužícího podnikání č.15 v poliklinice Hostinského 1533, Praha 5 pondělí 24. června 2019
UR 0296/2019 12 Prodloužení nájmu prostor sloužících podnikání v PLCNB, Seydlerova 2451, P5 pondělí 24. června 2019
UR 0295/2019 12 Návrh na prodloužení podnájemních smluv v bytech ve vlastnictví HMP pondělí 24. června 2019
UR 0294/2019 12 Skončení, prodloužení a poskytnutí ubytování v PLCNB, Seydlerova 2451, P5; prodloužení smluv o nájmu služebního bytu a uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu pondělí 24. června 2019
UR 0293/2019 12 Stanovisko vlastníka sousedního pozemku parc. č. 2235/3 v k.ú. Stodůlky k výstavbě bytového domu, na pozemcích parc. č. 1633/1 a parc. č. 1633/7 v k.ú. Stodůlky pondělí 24. června 2019
UR 0292/2019 12 Souhlas vlastníka pozemku parc. č. 2297/7 v k.ú. Stodůlky s využitím části pozemku parc. č. 2297/7 v k.ú. Stodůlky pro výpočet koeficientu míry využití území KPP a KZ pondělí 24. června 2019
UR 0291/2019 12 Souhlas vlastníka pozemků parc. č. parc. č. 160/2, parc. č. 160/273 a parc. č. 2186/1 v k.ú. Stodůlky s akcí „Osvětlení podchodu pod ul. Jeremiášova, Praha 13 – Stodůlky“ pondělí 24. června 2019
UR 0290/2019 12 Souhlas s uložením vodovodní, kanalizační a plynové přípojky v pozemcích parc. č 2018/1 a parc. č. 2025 v k.ú. Jinonice pondělí 24. června 2019
UR 0289/2019 12 Souhlas s uložením elektrické přípojky a svodného potrubí žumpy v pozemku parc.č. 2028 v k.ú. Jinonice pondělí 24. června 2019
UR 0288/2019 12 Schválení smlouvy o úhradě mimořádných nákladů spojených s konáním svatebního obřadu na území matričního obvodu Praha 13 pondělí 24. června 2019
UR 0287/2019 12 Zpráva o plnění usnesení Rady MČ Praha 13 pondělí 24. června 2019
UR 0286/2019 12 Poskytování mobilních služeb elektronických komunikací pro MČ Praha 13 pondělí 24. června 2019
UR 0285/2019 12 Celoroční úklid komunikací přináležejících k budově Radnice MČ Praha 13 pondělí 24. června 2019
UR 0284/2019 12 Podnět na pořízení změny územního plánu SÚ hl. m. Prahy – změna funkčního využití území z VV na SMJ-H na pozemku parc.č. 155/91 v katastrálním území Stodůlky, Praha 5 a umístění plovoucích značek VV do funkčních ploch OV-D a OV-B zkráceným postupem pondělí 24. června 2019
UR 0283/2019 12 Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Stavební úpravy školního hřiště ZŠ Klausova 2450" pondělí 24. června 2019
UR 0282/2019 12 Provedení rizikové analýzy - návrh smlouvy o dílo pondělí 24. června 2019
UR 0281/2019 12 Novace smluvní dokumentace pondělí 24. června 2019
12345...

M - Mimořádná schůze