(d.m.)

12345...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UR 0412/2021 15 Návrh nařízení, kterým se mění nařízení č. 19/2017 Sb. HMP, kterým se vymezují oblasti hl. města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění pozdějších předpisů pondělí 13. září 2021
UR 0411/2021 15 Návrh obecně závazné vyhlášky HMP o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích pondělí 13. září 2021
UR 0410/2021 15 Pronájem prostoru sloužícího podnikání číslo 8 v objektu Polikliniky Hostinského 1533, Praha 5 pondělí 13. září 2021
UR 0409/2021 15 Pronájem prostoru sloužícího podnikání číslo 113 v objektu Polikliniky Hostinského 1533, Praha 5 pondělí 13. září 2021
UR 0408/2021 15 Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí darů pondělí 13. září 2021
UR 0407/2021 15 Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku pondělí 13. září 2021
UR 0406/2021 15 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Dodávka a montáž 2 ks výtahů (V3, V4) pro objekt radnice MČ Praha 13" pondělí 13. září 2021
UR 0405/2021 15 Souhlas vlastníka sousedního pozemku parc. č. 2024 a parc. č. 2026 v k.ú. Jinonice se stavbou rodinného domu pondělí 13. září 2021
UR 0404/2021 15 Úprava usnesení RMČ č. UR 0431/2019 ze dne 07. 10. 2019 pondělí 13. září 2021
UR 0403/2021 15 Souhlas s kácením 1 ks ořešáku královského na pozemku parc. č. 2023 v k.ú. Jinonice pondělí 13. září 2021
UR 0402/2021 15 Pronájem části pozemku parc. č. 2227/1 v k.ú. Stodůlky pondělí 13. září 2021
UR 0401/2021 15 Pronájem části pozemku parc. č. 2342/293, v k.ú. Stodůlky, za účelem umístění lešení pondělí 13. září 2021
UR 0400/2021 15 Pronájem části pozemku parc. č. 2490/3, v k.ú. Stodůlky, za účelem připojení parc. č. 2564 v k.ú. Stodůlky k distribuční síti PREdistribuce, a.s. pondělí 13. září 2021
UR 0399/2021 15 Přehled provedených finančních kontrol OKR ÚMČ Praha 13 a jejich zhodnocení za 1. pololetí roku 2021 včetně rekapitulace navržených opatření a jejich dodržování pondělí 13. září 2021
UR 0398/2021 15 Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce sloupů veřejného osvětlení pondělí 13. září 2021
UR 0397/2021 15 Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení ze Smlouvy o poskytnutí dotace z 21.12.2020 pondělí 13. září 2021
UR 0396/2021 15 Žádost o dotaci na podporu využití volného času pondělí 13. září 2021
UR 0395/2021 15 Rozpočtové změny za měsíc září 2021 pondělí 13. září 2021
UR 0394/2021 14 Návrh programu pro 14. zasedání ZMČ Praha 13 konané dne 8.9.2021 pondělí 30. srpna 2021
UR 0393/2021 14 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů pondělí 30. srpna 2021
UR 0392/2021 14 Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí darů pondělí 30. srpna 2021
UR 0391/2021 14 Žádost FZUŠ HaTF AMU v Praze o kladné stanovisko k navýšení počtu žáků pondělí 30. srpna 2021
UR 0390/2021 14 Smlouva o spolupráci na kulturně vzdělávacím projektu "Příběhy našich sousedů na Praze 13" pondělí 30. srpna 2021
UR 0389/2021 14 Změna údaje v rejstříku škol a školských zařízení v případě FMŠ Sluníčko pod střechou, Praha 13, Mohylová 1964 pondělí 30. srpna 2021
UR 0388/2021 14 Změna údajů v rejstříku škol a školských zařízení v případě MŠ MOTÝLEK, Praha 13, Vlasákova 955 a FZŠ PedF UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 pondělí 30. srpna 2021
UR 0387/2021 14 Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení pro výkon funkce ředitelky/ředitele Mateřské školy POHÁDKA, Praha 13, Janského 2187 pondělí 30. srpna 2021
UR 0386/2021 14 Smlouvy o bezúplatném převodu movitých věcí - převod majetku z projektu MAP II subjektům, jejichž zřizovatelem není MČ Praha 13 pondělí 30. srpna 2021
UR 0385/2021 14 Předávací protokoly - svěření movitého majetku z projektu MAP II základním školám, mateřským školám a DDM pondělí 30. srpna 2021
UR 0384/2021 14 Nařízení odvodu z fondu investic MŠ Rozmarýnek, Chlupova 1799 pondělí 30. srpna 2021
UR 0383/2021 14 Nařízení odvodu z fondu investic MŠ Pohádka, Janského 2187 pondělí 30. srpna 2021
12345...

M - Mimořádná schůze