(d.m.)

12345...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UR 0403/2019 15 1. Zánik mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Jaroslava Matýska 2. Vznik mandátu nové členky Zastupitelstva MČ Praha 13 Miroslavy Váňové pondělí 9. září 2019
UR 0402/2019 15 Návrh programu pro 6. zasedání ZMČ Praha 13 konané dne 18.09.2019 pondělí 9. září 2019
UR 0401/2019 15 Návrh nařízení o zřízení přírodní rezervace Prokopské údolí, včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek pondělí 9. září 2019
UR 0400/2019 15 Zvýšení platu řediteli ZŠ časovým postupem pondělí 9. září 2019
UR 0399/2019 15 Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku pondělí 9. září 2019
UR 0398/2019 15 Rozšíření pronájmu parkovacího místa pod budovou Školního zimního stadionu Bronzová 1387/37 o spolunájemce pondělí 9. září 2019
UR 0397/2019 15 Poskytnutí ubytování v PLCNB, Seydlerova 2451, P5 pondělí 9. září 2019
UR 0396/2019 15 Návrh na pronájem 2 bytů MČ Praha 13 pondělí 9. září 2019
UR 0395/2019 15 Směna pozemku parc. č. 165/2 v k.ú. Třebonice za pozemek parc. č. 291/85 a část pozemku parc. č. 10/2, vše v k.ú. Třebonice pondělí 9. září 2019
UR 0394/2019 15 Stanovisko pro MHMP k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 1235/3 v k.ú. Stodůlky pondělí 9. září 2019
UR 0393/2019 15 1. Souhlas vlastníka pozemků parc.č.1569/28,1569/286 a 2829, vše v k.ú. Stodůlky, s uložením kabelů VN, telekom. a sděl. vedení 2. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 2829 v k.ú. Stodůlky pondělí 9. září 2019
UR 0392/2019 15 Uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 1236/130 v k.ú. Stodůlky pondělí 9. září 2019
UR 0391/2019 15 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě k pozemkům v k.ú. Stodůlky pondělí 9. září 2019
UR 0390/2019 15 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 162/190 a parc. č. 172/1 v k.ú. Stodůlky pondělí 9. září 2019
UR 0389/2019 15 Vykoupení pozemků v k.ú. Stodůlky zastavěných stavbami a komunikacemi v majetku MČ Praha 13 pondělí 9. září 2019
UR 0388/2019 15 Prodej pozemků parc.č. 162/6 a parc.č. 162/268 vše v k.ú. Stodůlky Diakonii ČCE-středisko Praha pondělí 9. září 2019
UR 0387/2019 15 Duplicitní vlastnictví k pozemkům parc. č. 2490/2 a parc. č. 2652/2 v k.ú. Stodůlky pondělí 9. září 2019
UR 0386/2019 15 Nákup energie na komoditní burze pondělí 9. září 2019
UR 0385/2019 15 Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo " Stavební úpravy hřiště ZŠ Klausova 2450" pondělí 9. září 2019
UR 0384/2019 15 Jmenování Mgr. Tomáše Tesarčíka do pozice Interní auditor. pondělí 9. září 2019
UR 0383/2019 15 Personální změny ve složení výboru ZMČ Praha 13 pro Agendu 21 pondělí 9. září 2019
UR 0382/2019 15 Žádosti o účelové finanční dotace na podporu rozvoje sportu pondělí 9. září 2019
UR 0381/2019 15 Návrh celkové bilance příjmů a výdajů rozpočtu na rok 2020 pondělí 9. září 2019
UR 0380/2019 15 Účetní závěrky příspěvkových organizací k 30.6.2019 pondělí 9. září 2019
UR 0379/2019 15 Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. pololetí 2019 a účetní závěrka MČ Praha 13 za 1. pololetí 2019 pondělí 9. září 2019
UR 0378/2019 14 Převody movitého majetku základních a mateřských škol pondělí 26. srpna 2019
UR 0377/2019 14 Předávací protokoly - svěření movitého majetku základním školám pondělí 26. srpna 2019
UR 0376/2019 14 Předávací protokoly - svěření movitého majetku mateřským školám pondělí 26. srpna 2019
UR 0375/2019 14 Žádost o parkovací místo pondělí 26. srpna 2019
UR 0374/2019 14 Krátkodobé smlouvy o nájmu prostor ve školských zařízeních pondělí 26. srpna 2019
12345...

M - Mimořádná schůze