(d.m.)

12345...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UR 0547/2018 22 Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem "Výkon správy a zajištění údržby školských objektů ve vlastnictví MČ Praha 13" pondělí 17. prosince 2018
UR 0546/2018 22 Věcný záměr obecně závazné vyhlášky k regulaci provozní doby hostinských zařízení pondělí 17. prosince 2018
UR 0545/2018 22 Žádost o parkovací místo pondělí 17. prosince 2018
UR 0544/2018 22 Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí darů pondělí 17. prosince 2018
UR 0543/2018 22 Případ projednaný v komisi škodní a pro likvidaci majetku pondělí 17. prosince 2018
UR 0542/2018 22 Přidělení ubytovací jednotky v ubytovně Bronzová 2572/4, Praha 5 pondělí 17. prosince 2018
UR 0541/2018 22 Stanovisko k vybudování přípojky elektro na pozemcích parc.č. 1225/1 a 2229/1 v k.ú. Stodůlky pondělí 17. prosince 2018
UR 0540/2018 22 Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce č. S/012/001/1602/M/2010 ze dne 1.12.2009 pondělí 17. prosince 2018
UR 0539/2018 22 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 19.9.2018(číslo smlouvy zhotovitele 260447/OST/2018/13) se společností HOCHTIEF, a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 pondělí 17. prosince 2018
UR 0538/2018 22 Pronájem pozemků parc. č. 1041/1, parc. č. 1041/2, parc. č. 1041/3, parc. č. 1041/82 a parc. č. 1041/83 v k.ú. Stodůlky pondělí 17. prosince 2018
UR 0537/2018 22 Souhlas vlastníka sousedního pozemku parc. č. 112/2 v k.ú. Třebonice pondělí 17. prosince 2018
UR 0536/2018 22 Stanovisko pro MHMP k dlouhodobému pronájmu části pozemku parc. č. 2311/4 v k.ú. Stodůlky pondělí 17. prosince 2018
UR 0535/2018 22 Stanovisko pro MHMP k úplatnému převodu části pozemků parc. č. 2780/457, 2780/458, 2780/459, 2780/460, 2780/461, 2780/462, 2780/463, 2780/464, 2780/465, 2780/477, 2780/479, 2780/485, 2780/487 a 2780/489 v k.ú. Stodůlky pondělí 17. prosince 2018
UR 0534/2018 22 Smlouva o výpůjčce mezi HMP zast. TSK hl.m.Prahy a MČ Praha 13 a smlouva o výpůjčce mezi MČ Praha 13 a společností Czech Photo Centre, s.r.o. - výpůjčka částí pozemků parc.č. 2943 a 2934, k.ú. Stodůlky pondělí 17. prosince 2018
UR 0533/2018 22 Dodatek č. 5 k pojistné smlouvě č. 7720993910 ze dne 25.11.2016 na pojištění movitých a nemovitých věcí pondělí 17. prosince 2018
UR 0532/2018 22 Dodatek č. 3 k Organizačnímu řádu ÚMČ Praha 13 pondělí 17. prosince 2018
UR 0531/2018 22 Jmenování členů správní a dozorčí rady KD Mlejn, o.p.s. pondělí 17. prosince 2018
UR 0530/2018 22 Smlouva o bezúplatném převodu majetku - speciálního hasičského automobilu T 815 od městské části Praha 17 pondělí 17. prosince 2018
UR 0529/2018 22 Obnova vozového parku MČ Praha 13 pondělí 17. prosince 2018
UR 0528/2018 22 Podnět na změnu ÚPn hl.m. Prahy na pozemcích parc.č. 21/21, 21/22-část a 21/18-část v k.ú. Stodůlky, Praha 5, z funkční plochy ZP-parky, historické zahrady a hřbitovy na OB-čistě obytné pondělí 17. prosince 2018
UR 0527/2018 22 Nařízení odvodu z fondu investic 4 příspěvkovým organizacím pondělí 17. prosince 2018
UR 0526/2018 22 Žádost o účelovou finanční dotaci pondělí 17. prosince 2018
UR 0525/2018 22 Rozpočtové změny za měsíc prosinec 2018 pondělí 17. prosince 2018
UR 0524/2018 21 Nákup zakládacích systémů pondělí 3. prosince 2018
UR 0523/2018 21 Návrh programu pro 2. zasedání ZMČ Praha 13 konané dne 12.12.2018 pondělí 3. prosince 2018
UR 0522/2018 21 Návrh obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol pondělí 3. prosince 2018
UR 0521/2018 21 Návrh obecně závazné vyhlášky o školských obvodech mateřských škol pondělí 3. prosince 2018
UR 0520/2018 21 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů (pohřebnictví) pondělí 3. prosince 2018
UR 0519/2018 21 Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku pondělí 3. prosince 2018
UR 0518/2018 21 Stanovisko pro MHMP k úplatnému převodu pozemků parc.č. 1085/15 a 1085/20 v k.ú. Stodůlky pondělí 3. prosince 2018
12345...

M - Mimořádná schůze