(d.m.)

12345...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UR 0277/2022 12 Harmonogram prací zabezpečovaných Úřadem městské části Praha 13 při přípravě a zajištění voleb do Zastupitelstva městské části Praha 13 a Zastupitelstva hl. m. Prahy konaných ve dnech 23. a 24. září 2022 pondělí 20. června 2022
UR 0276/2022 12 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů - příloha č. 4, záležitosti, které se svěřují do přenesené působnosti městských částí uvedených v § 4 odst. 1 nad rozsah stanovený zákonem pondělí 20. června 2022
UR 0275/2022 12 Návrh obecně závazné vyhlášky o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 3/2012 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Provozní řád a stanoví podmínky užívání stanovišť taxislužby zřízených na místních komunikacích ve vlastnictví hlavního města Prahy a o zrušení vyhlášky č. 23/1998 Sb. hl. m. Prahy, o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území hlavního města Prahy pondělí 20. června 2022
UR 0274/2022 12 Návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství hlavního města Prahy (vyhláška o odpadech) pondělí 20. června 2022
UR 0273/2022 12 Prodloužení nájmu prostor sloužících podnikání v Poliklinice Janského 2254, Praha 5 pondělí 20. června 2022
UR 0272/2022 12 Výpověď spolunájemce z nájmu prostorů sloužících podnikání v objektu Hostinského 1533, Praha 5 pondělí 20. června 2022
UR 0271/2022 12 Prodloužení smluv o ubytování, smluv o nájmu služebního bytu a uzavření podnájemní smlouvy pondělí 20. června 2022
UR 0270/2022 12 Souhlas vlastníka s umístěním sídla spolku do prostoru budovy č.p. 2027 katastr. území Stodůlky (ul. Bronzová) hl. m. Prahy pondělí 20. června 2022
UR 0269/2022 12 Souhlas vlastníka pozemku parc. č. 2400/1 v k. ú. Stodůlky s přemístěním přípojkové skříně distribuční soustavy NN na parc. č. 2615/1 v k. ú. Stodůlky pondělí 20. června 2022
UR 0268/2022 12 Pronájem části pozemku parc. č. 162/270 v k. ú. Stodůlky pondělí 20. června 2022
UR 0267/2022 12 Pronájem části pozemku parc. č. 2209 v k. ú. Stodůlky pondělí 20. června 2022
UR 0266/2022 12 Stanovisko pro MHMP k prodeji části pozemku parc. č. 1080/107 v k. ú. Stodůlky pondělí 20. června 2022
UR 0265/2022 12 Stanovisko k udělení souhlasu s přijetím majetku nepatrné hodnoty v rámci pozůstalostního řízení pondělí 20. června 2022
UR 0264/2022 12 Volební místo č. 13042 v Třebonicích pondělí 20. června 2022
UR 0263/2022 12 Přiznání mimořádné odměny za 1. pololetí 2022 RNDr. Jiřímu Maškovi, CSc., řediteli Střediska sociálních služeb Prahy 13 pondělí 20. června 2022
UR 0262/2022 12 Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě pod názvem "IT a AV technika a nábytek do učeben ZŠ Trávníčkova a ZŠ Kuncova, část 3 - nábytek" ze dne 05.05.2022 pondělí 20. června 2022
UR 0261/2022 12 Plán zlepšování kvality ovzduší pondělí 20. června 2022
UR 0260/2022 12 Memorandum o výsadbě stromů pondělí 20. června 2022
UR 0259/2022 12 Polyfunkční centrum Lužiny - bytový dům Alfa; bytový dům Beta - odvolání MČ Praha 13 do stavebního řízení pondělí 20. června 2022
UR 0258/2022 12 Smlouva na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem "Výměna stávajících svítidel za LED v MŠ Podpěrova, MŠ Chlupova 1798, MŠ Chlupova 1799 a ZŠ Mohylová" pondělí 20. června 2022
UR 0257/2022 12 Žádost Střediska sociálních služeb Prahy 13 o změnu finančního plánu k 21. 6. 2022 pondělí 20. června 2022
UR 0256/2022 12 Žádost Střediska sociálních služeb Prahy 13 o převod zůstatku příspěvku zřizovatele z roku 2021 a o použití finančních prostředků z fondu odměn pondělí 20. června 2022
UR 0255/2022 12 Žádosti o dotace v sociální oblasti pondělí 20. června 2022
UR 0254/2022 12 Žádosti o dotace na rozvoj sportu pondělí 20. června 2022
UR 0253/2022 12 Rozpočtové změny za měsíc červen 2022 - II. část pondělí 20. června 2022
UR 0252/2022 11 Různé - Doplnění programu 18. ZMČ Praha 13 dne 08.06.2022 pondělí 6. června 2022
UR 0251/2022 11 Návrh Metropolitního plánu pondělí 6. června 2022
UR 0250/2022 11 Návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných akcí spojených s produkcí hudby ve venkovních prostorách v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku pondělí 6. června 2022
UR 0249/2022 11 Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení pro výkon funkce ředitelky/ředitele Mateřské školy U STROMU, Praha 13, Ovčí Hájek 2174, příspěvkové organizace pondělí 6. června 2022
UR 0248/2022 11 Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 7721137689 pondělí 6. června 2022
12345...

M - Mimořádná schůze