USNESENÍ RADY č. UR 0275/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 20.06.2022

USNESENÍ číslo UR 0275/2022 ze dne 20.06.2022

23. Návrh obecně závazné vyhlášky o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 3/2012 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Provozní řád a stanoví podmínky užívání stanovišť taxislužby zřízených na místních komunikacích ve vlastnictví hlavního města Prahy a o zrušení vyhlášky č. 23/1998 Sb. hl. m. Prahy, o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území hlavního města Prahy

Rada městské části

I. souhlasí

s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 3/2012 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Provozní řád a stanoví podmínky užívání stanovišť taxislužby zřízených na místních komunikacích ve vlastnictví hlavního města Prahy a o zrušení vyhlášky č. 23/1998 Sb. hl. m. Prahy, o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území hlavního města Prahy a k předloženému návrhu obecně závazné vyhlášky hl. města Prahy neuplatňuje žádné připomínky

II. ukládá

tajemníkovi úřadu Ing. Jaroslavu Marešovi zaslat ve spolupráci s odborem dopravy, odborem živnostenským a odborem legislativně-právním ÚMČ Praha 13 stanovisko Rady MČ Praha 13 odboru dopravy MHMP

Zodpovídá: tajemník úřadu Ing. Jaroslav Mareš, termín: 07.07.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 251_Usneseni.pdf (97,8 kB)