USNESENÍ RADY č. UR 0342/2020

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

15. schůze rady MČ z 14.09.2020

USNESENÍ číslo UR 0342/2020 ze dne 14.09.2020

6. Souhlas spoluvlastníka se stavební úpravou v bytě č. 0610, Sluneční nám. 2588/14, Praha 5

Rada městské části

I. souhlasí

se stavební úpravou malého rozsahu v souladu se žádostí paní XXXX XXXXXX v bytě XX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX X

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního, na základě pověření starosty MČ Praha 13 podepsat Souhlas vlastníka nemovitosti s provedením instalace stropního zvedacího a asistečního systému FREEWAY firmy ERILENS, s.r.o.

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

30.09.2020

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 227_Usneseni.pdf (98,8 kB)