USNESENÍ RADY č. UR 0259/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 20.06.2022

USNESENÍ číslo UR 0259/2022 ze dne 20.06.2022

7. Polyfunkční centrum Lužiny - bytový dům Alfa; bytový dům Beta - odvolání MČ Praha 13 do stavebního řízení

Rada městské části

I. pověřuje

starostu Ing. Davida Vodrážku podat odvolání proti rozhodnutí - stavební povolení na záměry s názvem:
a) polyfunkční centrum Lužiny - Bytový dům Alfa, spis. zn. OUR 50779/2021/Hl ze dne 2.6.2022
b) polyfunkční centrum Lužiny - Bytový dům Beta, spis. zn. OUR 50775/2021/Hl ze dne 2.6.2022

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 11.07.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 131_Usneseni.pdf (96,2 kB)