USNESENÍ RADY č. UR 0350/2020

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

15. schůze rady MČ z 14.09.2020

USNESENÍ číslo UR 0350/2020 ze dne 14.09.2020

14. Pověření k zastupování vedoucí odboru kanceláře starosty

Rada městské části

I. pověřuje

Petru Kadlecovou řízením odboru kanceláře starosty po dobu nemoci Alice Součkové, a to s účinností od 14.09.2020

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 59_Usneseni.pdf (94 kB)