USNESENÍ RADY č. UR 0250/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

11. schůze rady MČ z 06.06.2022

USNESENÍ číslo UR 0250/2022 ze dne 06.06.2022

21. Návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných akcí spojených s produkcí hudby ve venkovních prostorách v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku

Rada městské části

I. souhlasí

s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných akcí spojených s produkcí hudby ve venkovních prostorách v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku a k předloženému návrhu obecně závazné vyhlášky hl. města Prahy neuplatňuje žádné připomínky

II. ukládá

tajemníkovi úřadu Ing. Jaroslavu Marešovi zaslat ve spolupráci s odborem ekonomickým, oddělením daní a poplatků, oddělením majetkovým OMBAI, odborem živnostenským, odborem občansko- správním, odborem stavebním a odborem dopravy ÚMČ Praha 13 stanovisko Rady MČ Praha 13 odboru legislativnímu a právnímu MHMP, odd. veřejného práva a legislativy

Zodpovídá: tajemník úřadu Ing. Jaroslav Mareš, termín: 13.06.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 47_Usneseni.pdf (95,2 kB)