USNESENÍ RADY č. UR 0233/2023

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

10. schůze rady MČ z 29.05.2023

USNESENÍ číslo UR 0233/2023 ze dne 29.05.2023

22. Pronájem části pozemku parc. č. 2341/1 v k. ú. Stodůlky, za účelem připojení rodinného domu k vodovodní přípojce

Rada městské části

I. souhlasí

s pronájmem části pozemku parc. č. 2341/1 v k. ú. Stodůlky, o celkové výměře 5,5 m2, za účelem výkopových prací pro novou vodovodní přípojku a zrušení staré vodovodní přípojky. Nájemní smlouva bude uzavřena mezi MČ Praha 13 a investorem XXXXXX XXXXXX, na dobu určitou, za celkové nájemné ve výši 495 Kč. Realizace vlastních prací proběhne během 9 dnů.

II. ukládá

vedoucí odboru MBAI Ing. Renátě Uramové na základě pověření starosty podepsat nájemní smlouvu

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

16.06.2023

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 455_Usneseni.pdf (96,8 kB)