USNESENÍ RADY č. UR 0352/2020

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

15. schůze rady MČ z 14.09.2020

USNESENÍ číslo UR 0352/2020 ze dne 14.09.2020

16. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů

Rada městské části

I. souhlasí

s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů s doplněním čísel parcel v některých položkách (viz příloha č. 5 stanoviska odd. daní a poplatků EKO ÚMČ P13)

II. ukládá

tajemníkovi úřadu Ing. Jaroslavu Marešovi zaslat ve spolupráci s odborem legislativně-právním a oddělením daní a poplatků ekonomického odboru ÚMČ Praha 13 stanovisko Rady MČ Praha 13 odboru daní, poplatků a cen MHMP

Zodpovídá: tajemník úřadu Ing. Jaroslav Mareš, termín: 18.09.2020

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 203_Usneseni.pdf (97,6 kB)