USNESENÍ RADY č. UR 0249/2023

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

10. schůze rady MČ z 29.05.2023

USNESENÍ číslo UR 0249/2023 ze dne 29.05.2023

38. Smlouva MŠ ÚSMĚV o nájmu služebního bytu

Rada městské části

I. schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu v MŠ ÚSMĚV s XXXXXXXXXXXX XXXXXX na dobu určitou

II. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové kontrasignovat smlouvu o nájmu služebního bytu mezi MŠ ÚSMĚV a nájemkyní

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 31.05.2023

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 323_Usneseni.pdf (95 kB)