USNESENÍ RADY č. UR 0243/2023

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

10. schůze rady MČ z 29.05.2023

USNESENÍ číslo UR 0243/2023 ze dne 29.05.2023

32. Návrh na pronájem 1 bytu MČ Praha 13

Rada městské části

I. schvaluje


a) uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 13, 1+1, Přecechtělova 2243, Praha 5, a přistoupení k dluhu ve výši54.607 Kč s panem XXXXXXXX XXXXXX dle "Zásad" za měsíční smluvní nájemné ve výši 13.600 Kč (bez služeb) na dobu určitou 1 roku s možností obnovení smlouvy vždy na 1 rok za předpokladu řádného plnění povinností nájemce (úřední deska č. 381/2023)
b) návrh smlouvy o přistoupení k dluhu dle přílohy č. 2

II. ukládá

vedoucí OMBAI Ing. Renátě Uramové na základě pověření starosty podepsat smlouvu o přistoupení k dluhu a smlouvu o nájmu bytu dle tohoto usnesení RMČ Praha 13

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

31.07.2023

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 395_Usneseni.pdf (98 kB)