USNESENÍ RADY č. UR 0347/2020

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

15. schůze rady MČ z 14.09.2020

USNESENÍ číslo UR 0347/2020 ze dne 14.09.2020

11. Souhlas vlastníka pozemků parc.č. 2131/376, 2131/433, 2131/436 v k.ú. Stodůlky k rozšíření veřejné komunikační sítě přes pozemky MČ Praha 13 dle projektové dokumentace

Rada městské části

I. souhlasí

se vstupem na pozemky parc.č. 2131/376, 2131/433, 2131/436, v k.ú. Stodůlky, za účelem rozšíření veřejné komunikační sítě a zkvalitnění služby v oblasti elektronických komunikací v ulicích Zvoncovitá, Brdičkova, dle projektové dokumentace, s tím, že před zahájením stavebních prací uzavře investor s MČ Praha 13 nájemní smlouvu

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi oznámit žadateli prostřednictvím OMBAI stanovisko Rady MČ Praha 13

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 30.09.2020

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 155_Usneseni.pdf (96,7 kB)