USNESENÍ RADY č. UR 0349/2020

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

15. schůze rady MČ z 14.09.2020

USNESENÍ číslo UR 0349/2020 ze dne 14.09.2020

13. Ukončení smlouvy o pronájem parkovacího místa pod budovou Školního zimního stadionu Bronzová 1387/37 dohodou

Rada městské části

I. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

II. schvaluje

ukončení nájemní smlouvy dohodou s panem XXXXXXXXX

III. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové podepsat ukončení nájemní smlouvy dohodou

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 30.09.2020

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 83_Usneseni.pdf (95,5 kB)