USNESENÍ RADY č. UR 0203/2019

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

9. schůze rady MČ z 13.05.2019

USNESENÍ číslo UR 0203/2019 ze dne 13.05.2019

12. Uzavření smlouvy o úhradě mimořádných nákladů spojených s konáním svatebního obřadu na území matričního obvodu Praha 13

Rada městské části

I. schvaluje

uzavření smlouvy o úhradě mimořádných nákladů spojených s konáním svatebního obřadu na území matričního obvodu Praha 13 mezi městskou části Praha 13 zastoupenou JUDr. Šárkou Maškovou a snoubenci XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXX, jejichž svatební obřad se uskuteční dne 13.06.2019 ve 13,30 hodin v obřadní síni, Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 71_Usneseni.pdf (95,7 kB)