USNESENÍ RADY č. UR 0234/2023

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

10. schůze rady MČ z 29.05.2023

USNESENÍ číslo UR 0234/2023 ze dne 29.05.2023

23. Pronájem částí pozemků v k. ú. Stodůlky za účelem akce "Obnova kabelů kNN - Ohrada 3" s PREdistribuce, a. s., IČO 27376516

Rada městské části

I. souhlasí

s pronájmem částí pozemků parc. č. 2342/10 (6 m2), parc. č. 2342/289 (112 m2), parc. č. 2342/291 (87 m2), parc. č. 2342/292 (125 m2), parc. č. 2342/293 (120 m2), parc. č. 2342/296 (116 m2), parc. č. 2342/467 (76 m2), parc. č. 2342/484 (40 m2), parc. č. 2342/542 (22 m2), parc. č. 2342/545 (100 m2), parc. č. 2342/555 (11 m2), parc. č. 2342/676 (88 m2), parc. č. 2342/688 (7 m2) a parc. č. 2342/689 (30 m2), vše v k. ú. Stodůlky, o celkové výměře 940 m2, za účelem stavby „Praha 13 - Stodůlky, Ohrada 3, EVR, obnova kNN, S-149652 – 1. až 5. etapa". Nájemní smlouva bude uzavřena mezi MČ Praha 13 a PREdistribuce, a. s., IČO 27376516, na dobu určitou, za celkové nájemné ve výši 404.000 Kč. Realizace vlastních prací proběhne po jednotlivých etapách.

II. ukládá

vedoucí odboru MBAI Ing. Renátě Uramové na základě pověření starosty podepsat nájemní smlouvu

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

16.06.2023

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 287_Usneseni.pdf (100,2 kB)