USNESENÍ RADY č. UR 0239/2023

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

10. schůze rady MČ z 29.05.2023

USNESENÍ číslo UR 0239/2023 ze dne 29.05.2023

28. Nařízení odvodu z fondu investic MŠ Zázvorkova 1994

Rada městské části

I. bere na vědomí

předkládanou důvodovou zprávu

II. nařizuje odvod z fondu investic MŠ Zázvorkova 1994 ve výši 190.000 Kč

III. souhlasí

s navýšením neivestičního příspěvku MŠ Zázvorkova 1994 o 190.000 Kč

IV. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové prostřednictvím vedoucího OŠ informovat ředitelku MŠ Zázvorkova 1994 o usnesení rady

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 30.06.2023

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 167_Usneseni.pdf (95,5 kB)