USNESENÍ RADY č. UR 0241/2023

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

10. schůze rady MČ z 29.05.2023

USNESENÍ číslo UR 0241/2023 ze dne 29.05.2023

30. Pronájem prostoru sloužícího podnikání číslo 130 v objektu Polikliniky Hostinského 1533, Praha 5

Rada městské části

I. schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 130, ordinace praktického lékaře, o výměře 129,10 m2. Navržená částka činí 2.101 Kč/m2/rok za plochu 112,40 m2 a 971 Kč/m2/rok za plochu 16,70m2 v objektu Hostinského 1533, Praha 5. Smlouva se uzavírá se spol. Praktik Stodůlky, s. r. o., se sídlem Hostinského 1536/7, Praha - Stodůlky, IČO 02840511, na dobu neurčitou od 1.6.2023.

II. ukládá

vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renátě Uramové podepsat smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání dle tohoto rozhodnutí RMČ

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

30.06.2023

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 275_Usneseni.pdf (96,2 kB)