USNESENÍ RADY č. UR 0201/2019

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

9. schůze rady MČ z 13.05.2019

USNESENÍ číslo UR 0201/2019 ze dne 13.05.2019

10. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na "Parkové úpravy s vodním prvkem (Revitalizace veřejného prostoru Velká Ohrada)"

Rada městské části

I. bere na vědomí

změny závazku ze smlouvy o dílo uzavřené se společností Gardenline s.r.o. (IČ: 27263827) na "Parkové úpravy s vodním prvkem (Revitalizace veřejného prostoru Velká Ohrada)", které vznikly z důvodů a v rozsahu uvedených ve změnových listech

II. schvaluje

dodatek č. 1 včetně příloh, ke smlouvě o dílo uzavřené se společností Gardenline s.r.o. (IČ: 27263827) na "Parkové úpravy s vodním prvkem (Revitalizace veřejného prostoru Velká Ohrada)"

III. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi • podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Gardenline s.r.o. (IČ: 27263827) • zajistit zveřejnění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve spolupráci s OLP

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 30.06.2019

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 203_Usneseni.pdf (96,6 kB)