USNESENÍ RADY č. UR 0331/2020

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 31.08.2020

USNESENÍ číslo UR 0331/2020 ze dne 31.08.2020

39. Prodloužení smluv o ubytování v apartmánech v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5

Rada městské části

I. schvaluje


a) prodloužení smlouvy o ubytování s XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXvapartmánu č. 4 v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5, o 1 rok;
b) prodloužení smlouvy o ubytování s XXX XXXXXXXX XXXXXXXX v apartmánu č. 1 v PLCNB,Seydlerova 2451, Praha 5, o 1 rok

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí OMBAI, na základě pověření starosty podepsat dodatky ke smlouvám o ubytování dle tohoto usnesení RMČ P13

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

30.09.2020

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 467_Usneseni.pdf (98,3 kB)