USNESENÍ RADY č. UR 0344/2020

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

15. schůze rady MČ z 14.09.2020

USNESENÍ číslo UR 0344/2020 ze dne 14.09.2020

8. Souhlas se stavbou „Prodloužení vodovodního řadu LT 100, prodloužení kanalizační stoky KA DN 300, 2 x vodovodní přípojky DN 32, 2 x kanalizační přípojky KA DN 200 v k.ú. Stodůlky (755541) p.č. 2242/1, 1456/1, 1457, 1456/24, obec Praha (554782)“

Rada městské části

I. souhlasí

pro účely vydání rozhodnutí o umístění stavby (společného řízení na vodoprávním úřadě Praha 13) jako vlastník sousedních i dotčených pozemků parc.č. 1456/1 a 2242/1, v k.ú. Stodůlky, se stavbou „Prodloužení vodovodního řadu LT 100, prodloužení kanalizační stoky KA DN 300, 2 x vodovodní přípojky DN 32, 2 x kanalizační přípojky KA DN 200 v k.ú. Stodůlky (755541) p.č. 2242/1, 1456/1, 1457, 1456/24, obec Praha (554782)“ Tento souhlas se vztahuje k výše uvedené stavbě, nikoliv k budoucímu záměru výstavby na pozemcích parc.č. 1457 a 1456/24 v k.ú. Stodůlky.

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi sdělit stanovisko RMČ Praha 13 žadateli

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 30.09.2020

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 119_Usneseni.pdf (102,3 kB)