USNESENÍ RADY č. UR 0245/2023

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

10. schůze rady MČ z 29.05.2023

USNESENÍ číslo UR 0245/2023 ze dne 29.05.2023

34. Výpověď spolunájemce z nájmu prostorů sloužících podnikání v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5

Rada městské části

I. bere na vědomí

výpověď spolunájemce MUDr. Marie Šímové, IČO 71206931, z nájmu prostorů sloužících podnikání č. C327 a D641 (ordinace a sklad) v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5, pronajatých na základě nájemních smluv č. S/431/161/0220/P/2006 ze dne 17.7.2006 a č. S/074/018/0220/P/2004 ze dne 26.2.2004; výpovědní doba činí 3 měsíce a nájemní poměr skončí dnem 31.7.2023; výlučným nájemcem předmětných prostorů zůstane Psychologická klinika pro děti a dospělé, s. r. o., IČO 08966231, se sídlem Praha 9, Vysočany, Za Lidovým domem 1010/2c

II. ukládá

vedoucí OMBAI Ing. Renátě Uramové informovat MUDr. Dagmar Šímovou o tomto usnesení RMČ Praha 13

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

30.06.2023

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 71_Usneseni.pdf (99,5 kB)