USNESENÍ RADY č. UR 0332/2020

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 31.08.2020

USNESENÍ číslo UR 0332/2020 ze dne 31.08.2020

40. Návrh na pronájem parkovacího místa v areálu PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5

Rada městské části

I. schvaluje

pronájem jednoho parkovacího místa v areálu PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5, MUDr. Lence Knesplové, IČO 72049693, XXXXXXXXXX XXX XXX XX XXXXXXXX, za nájemné ve výši 1.200 Kč/měsíc a na dobu neurčitou

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí OMBAI, na základě pověření starosty podepsat nájemní smlouvu dle tohoto usnesení RMČ P13

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

30.09.2020

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 155_Usneseni.pdf (98,7 kB)