USNESENÍ RADY č. UR 0260/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 20.06.2022

USNESENÍ číslo UR 0260/2022 ze dne 20.06.2022

8. Memorandum o výsadbě stromů

Rada městské části

I. schvaluje

memorandum o výsadbě stromů se společností invelt - s.r.o.

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat memorandum o výsadbě stromů se společností invelt - s.r.o.

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 30.07.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 167_Usneseni.pdf (91,8 kB)