USNESENÍ RADY č. UR 0328/2020

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 31.08.2020

USNESENÍ číslo UR 0328/2020 ze dne 31.08.2020

36. Pronájem části pozemku parc. č. 160/13 v k.ú. Stodůlky

Rada městské části

I. nesouhlasí

s pronájmem části pozemku parc. č. 160/13 v k.ú. Stodůlky, o výměře cca 18 m2, pro umístění stánku za účelem prodeje ovoce a zeleniny, z důvodu nesouladu skutečností uvedených v žádosti s platným tržním řádem

II. ukládá

Petru Zemanovi, místostarostovi, sdělit žadateli prostřednictvím odboru MBAI stanovisko RMČ Praha 13

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 10.09.2020

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 191_Usneseni.pdf (95,3 kB)