USNESENÍ RADY č. UR 0210/2019

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

9. schůze rady MČ z 13.05.2019

USNESENÍ číslo UR 0210/2019 ze dne 13.05.2019

19. Žádost BENU Česká republika, a.s., nájemce NP v PLCNB, Seydlerova 2451, P5, o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 25.2.2019

Rada městské části

I. nesouhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. S/041/2019/OMBI ze dne 25.2.2019 dle návrhu nájemce BENU Česká republika, a.s., v příloze č. 2 materiálu

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí OMBAI, na základě pověření starosty, informovat BENU Česká republika, a.s., o tomto usnesení RMČ P13

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

31.05.2019

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 119_Usneseni.pdf (99,1 kB)