USNESENÍ RADY č. UR 0276/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 20.06.2022

USNESENÍ číslo UR 0276/2022 ze dne 20.06.2022

24. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů - příloha č. 4, záležitosti, které se svěřují do přenesené působnosti městských částí uvedených v § 4 odst. 1 nad rozsah stanovený zákonem

Rada městské části

I. souhlasí

s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů - příloha č. 4, záležitosti, které se svěřují do přenesené působnosti městských částí uvedených v § 4 odst. 1 nad rozsah stanovený zákonem a k předloženému návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy neuplatňuje žádné připomínky

II. ukládá

tajemníkovi úřadu Ing. Jaroslavu Marešovi zaslat ve spolupráci s odborem legislativně-právním ÚMČ Praha 13 stanovisko Rady MČ Praha 13 odboru legislativnímu a právnímu MHMP, odd. veřejného práva a legislativy

Zodpovídá: tajemník úřadu Ing. Jaroslav Mareš, termín: 04.07.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 143_Usneseni.pdf (96,8 kB)