USNESENÍ RADY č. UR 0226/2023

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

10. schůze rady MČ z 29.05.2023

USNESENÍ číslo UR 0226/2023 ze dne 29.05.2023

15. "Rekonstrukce dětské hřiště Janského I. a II. část, Praha 13"

Rada městské části

I. bere na vědomí

protokol hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na "Rekonstrukce dětského hřiště Janského I. a II. část, Praha 13"

II. schvaluje

smlouvu o dílo s firmou Česká zahrada, s. r. o., Slavníkova 2357/9, Praha 6, 169 00

III. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové po dopracování s OŽP a OLP podepsat smlouvu o dílo s firmou Česká zahrada, s. r. o., Slavníkova 2357/9, Praha 6, 169 00

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 30.06.2023

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 335_Usneseni.pdf (94,4 kB)