USNESENÍ RADY č. UR 0336/2020

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 31.08.2020

USNESENÍ číslo UR 0336/2020 ze dne 31.08.2020

44. Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Projektová dokumentace na rekonstrukci kuchyně a jídelny FZŠ profesora Otakara Chlupa PedF UK, Praha 13, Fingerova 2186"

Rada městské části

I. bere na vědomí

hodnocení nabídek VZMR a jednání hodnotící komise vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu na akci s názvem "Projektová dokumentace na rekonstrukci kuchyně a jídelny FZŠ profesora Otakara Chlupa PedF UK, Praha 13, Fingerova 2186"

II. schvaluje

1) výběr nabídky, která byla podána uchazečem INPROSAN, s. r. o.

2) návrh smlouvy o dílo předložený firmou INPROSAN, s. r. o.

III. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové

1) odeslat oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky firmě INPROSAN, s. r. o., se sídlem: nám. Před Bateriemi 1059/7, 162 00 Praha 6 - Střešovice

2) podepsat příkazní smlouvu se společností INPROSAN, s. r. o.

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 14.09.2020

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 359_Usneseni.pdf (100,7 kB)