USNESENÍ RADY č. UR 0196/2019

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

9. schůze rady MČ z 13.05.2019

USNESENÍ číslo UR 0196/2019 ze dne 13.05.2019

5. Žádost Střediska sociálních služeb Prahy 13 o převod zůstatku příspěvku zřizovatele

Rada městské části

I. schvaluje

převod zůstatku příspěvku zřizovatele Středisku sociálních služeb Prahy 13 z roku 2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 131_Usneseni.pdf (94,8 kB)