USNESENÍ RADY č. UR 0249/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

11. schůze rady MČ z 06.06.2022

USNESENÍ číslo UR 0249/2022 ze dne 06.06.2022

20. Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení pro výkon funkce ředitelky/ředitele Mateřské školy U STROMU, Praha 13, Ovčí Hájek 2174, příspěvkové organizace

Rada městské části

I. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

II. jmenuje

konkurzní komisi k vyhlášenému konkurznímu řízení pro výkon funkce ředitelky/ředitele MŠ U STROMU, Praha 13, Ovčí Hájek 2174, p.o., ve složení: předseda: Mgr. Jan Šafir, členové: RNDr. Marcela Plesníková, Mgr. Eva Kupčíková, Mgr. Bohumila Pešková, Jitka Schulzová, PhDr. Václava Masáková a Jana Černá

III. pověřuje

funkcí tajemníka konkurzní komise RNDr. Zdeňka Klímu

IV. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové podepsat jmenovací pověření vypracované odborem školství pro uvedené členy konkurzní komise

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 13.06.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 251_Usneseni.pdf (98,5 kB)