USNESENÍ RADY č. UR 0231/2023

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

10. schůze rady MČ z 29.05.2023

USNESENÍ číslo UR 0231/2023 ze dne 29.05.2023

20. Smlouva o spolupráci s Blankou Kučerovou na zajištění konání akce Vítání občánků

Rada městské části

I. schvaluje

uzavření bezúplatné smlouvy o spolupráci na zajištění akce Vítání občánků mezi městskou částí Praha 13 a Blankou Kučerovou

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat smlouvu o spolupráci na zajištění akce Vítání občánků mezi městskou částí Praha 13 a Blankou Kučerovou

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 19.06.2023

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 299_Usneseni.pdf (95,8 kB)