USNESENÍ RADY č. UR 0246/2023

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

10. schůze rady MČ z 29.05.2023

USNESENÍ číslo UR 0246/2023 ze dne 29.05.2023

35. Návrh na skončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5, dohodou

Rada městské části

I. schvaluje


a) skončení nájmu prostoru sloužícího podnikání č. D238 (chodba, 3,17 m2) v 1. patře objektu PLCNB,Seydlerova 2451, Praha 5, s nájemcem MDDr. Vladimírem Dvořákem, IČO 71879706, X XXXXXXX XX XXX XX XXXXXXXX, dohodou ke dni 31.5.2023
b) návrh dohody o skončení nájmu prostoru sloužícího podnikání

II. ukládá

vedoucí OMBAI Ing. Renátě Uramové na základě pověření starosty podepsat dohodu o skončení nájmu dle tohoto usnesení RMČ Praha 13

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

30.06.2023

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 83_Usneseni.pdf (98,4 kB)