USNESENÍ RADY č. UR 0341/2020

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

15. schůze rady MČ z 14.09.2020

USNESENÍ číslo UR 0341/2020 ze dne 14.09.2020

5. Pronájem částí pozemku parc.č. 2235/2 v k.ú. Stodůlky za účelem umístění kabelové přípojky NN

Rada městské části

I. souhlasí

s pronájmem části pozemku parc. č. 2235/2 v k.ú. Stodůlky o výměře 8 m2 společnosti PREdistribuce, a.s., IČO: 27376516, kterou zastupuje společnost AVE ELEKTRO-Jelínek, s.r.o., IČO: 27147355, za účelem umístění kabelové přípojky NN. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou od 18.9.2020 do 25.9.2020 za celkové nájemné ve výši 1.280 Kč.

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové, na základě pověření starosty podepsat nájemní smlouvu

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

15.09.2020

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 215_Usneseni.pdf (97,5 kB)