USNESENÍ RADY č. UR 0220/2023

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

10. schůze rady MČ z 29.05.2023

USNESENÍ číslo UR 0220/2023 ze dne 29.05.2023

9. Žádosti o účelové dotace na podporu sportu

Rada městské části

I. schvaluje

1. poskytnutí dotací v celkové výši 177.000 Kč pro:

• Taekwondo WTF klub Praha, z. s., ve výši 50.000 Kč
• Petra Škábová – plavecká a sportovní škola Bubble Trouble ve výši 50.000 Kč
• paní Marika Šeborová ve výši 12.000 Kč
• Prague Triatlon Team, z. s., ve výši 50.000 Kč
• paní Jaroslava Rozbrojová ve výši 15.000 Kč

2. návrh smlouvy o poskytnutí dotace

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat smlouvy o poskytnutí dotace

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 26.06.2023

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 419_Usneseni.pdf (96,3 kB)